Monitor Polski

M.P.1981.9.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 marca 1981 r.
w sprawie zaniechania ustalania niektórych należności zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych, położonych na terenach podgórskich i górskich.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 254 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku gruntowego, pobieranego przy zastosowaniu stawek procentowych, należności Państwowego Funduszu Ziemi, opłat elektryfikacyjnej, leśnej i melioracyjnej oraz należności za urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi, od indywidualnych gospodarstw rolnych, zespołów rolników indywidualnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz jednostek organizacyjnych kółek rolniczych i ich związków, z tytułu użytkowania gruntów położonych na terenach ponad 350 metrów nad poziomem morza.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do miejscowości szczególnie trudnych do zasiedlenia w rejonie Bieszczad bez względu na wysokość położenia nad poziomem morza.
3. Miejscowości, do których mają zastosowanie przepisy ust. 1 i 2, określą właściwi wojewodowie.
§  2. 2 Zarządza się zaniechanie, na wniosek kółek rolniczych lub ich związków, ustalania zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku gruntowego wymierzanego według stawek kwotowych w miejscowościach położonych ponad 350 metrów nad poziomem morza, określonych zgodnie z § 1 ust. 3.
§  3. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 160 Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym oraz w opłacie elektryfikacyjnej na niektórych obszarach województwa rzeszowskiego,
2) zarządzenie nr 72 Ministra Finansów z dnia 10 października 1977 r. w sprawie zaniechania ustalania niektórych należności zobowiązania pieniężnego dla gospodarstw rolnych, położonych na terenie województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, z tym że podatnicy, którzy na mocy § 1 ust. 1 tego zarządzenia korzystali ze zwolnienia od podatku gruntowego ustalanego według stawek kwotowych, zachowują te uprawnienia do dnia 31 grudnia 1981 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 1981.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 maja 1981 r. (M.P.81.13.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 maja 1981 r. (M.P.81.13.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.