Monitor Polski

M.P.1990.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 lutego 1990 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru zobowiązań podatkowych w podatku obrotowym należnym od samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia sprowadzonych przez osoby fizyczne z zagranicy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru zobowiązań podatkowych z tytułu podatku obrotowego pobieranego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 450) od samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia:
1) sprowadzonych z zagranicy przez inwalidów lub ich opiekunów albo też nadesłanych z zagranicy tym osobom, pod warunkiem że osoby te nie sprowadziły lub nie otrzymały z zagranicy samochodu osobowego w ciągu ostatnich 36 miesięcy,
2) sprowadzonych z zagranicy przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom, które zawarły umowy z kontrahentami zagranicznymi i wpłaciły na ich konto całą należność lub zaliczkę na zakup samochodu do dnia 31 grudnia 1989 r.
2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy:
1) inwalidów I lub II grupy bez względu na rodzaj schorzeń albo III grupy z powodu schorzeń narządów ruchu,
2) opiekunów inwalidów, o których mowa w pkt 1, w razie gdy uzyskali w Głównym Urzędzie Ceł całkowite lub częściowe zwolnienie samochodu od cła przywozowego.
3. Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych następuje po przedłożeniu urzędowi celnemu:
1) przez jedną z osób wymienionych w ust. 2 pisemnego oświadczenia o niesprowadzaniu lub nieotrzymaniu z zagranicy innego samochodu osobowego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, licząc od dnia zgłoszenia do odprawy celnej,
2) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo innego dokumentu o uznaniu za inwalidę, a w przypadku inwalidów III grupy - takiego samego dokumentu z adnotacją, iż inwalidztwo jest spowodowane schorzeniami narządów ruchu, lub pisemnej decyzji Głównego Urzędu Ceł o przyznaniu ulgi celnej (ust. 2),
3) dowodu zakupu samochodu lub dokumentu potwierdzającego przekazanie całej należności lub zaliczki na rzecz dostawcy zagranicznego (ust. 1 pkt 2).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r.