Monitor Polski

M.P.1997.21.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 kwietnia 1997 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486, Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego od sprzedaży paliwa lotniczego oraz paliwa do silników lotniczych turbospalinowych, dokonywanej przez producenta na zamówienie:
1) Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) Agencji Rezerw Materiałowych na uzupełnienie rezerw państwowych,
3) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskiego,
4) 1 jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarnego.
2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku, gdy do zamówienia zostaną załączone oświadczenia stwierdzające, że zakupione paliwa zostaną zużyte do napędu silników stosowanych na statkach powietrznych.
§  2.
1. Zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego ma zastosowanie również w przypadku paliw lotniczych importowanych bezpośrednio przez podmioty, o których mowa w § 1, lub na ich pisemne zamówienie.
2. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1 i 2, nie ma zastosowania w przypadku, gdy paliwa lotnicze zostały:
1) przeznaczone na inny cel, niż określono w złożonym oświadczeniu,
2) odprzedane podmiotom innym niż określone w § 1.
§  4. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych importowanych przez jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego (Monitor Polski Nr 67, poz. 632),
2) zarządzenie nr 91 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych sprzedawanych jednostkom podległym Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.46.450) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 1997 r.