Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Monitor Polski

M.P.1996.84.745

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego w 1997 r. od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli równowartość kwot podatku dochodowego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686), przedsiębiorstwa te przekażą w terminach ustawowo określonych dla wpłat tego podatku na rachunek organu sprawującego nadzór, z przeznaczeniem na cele rozwojowe tych przedsiębiorstw i jednostek więziennictwa.
2.
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy podatku należnego od dochodów uzyskanych w 1997 r.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.