Zamrożenie cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1983.15.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 52
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 1983 r.
w sprawie zamrożenia cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Zamraża się na okres od dnia 1 maja 1983 r. do dnia 31 lipca 1983 r. ceny umowne towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych wytwarzanych w kraju. Ceny te nie mogą być wyższe od cen stosowanych w dniu 30 kwietnia 1983 r.
2.
Przez towary zaopatrzeniowe i inwestycyjne rozumie się towary przemysłowe (surowce, materiały, półfabrykaty oraz wyroby i części kooperacyjne) przeznaczone na cele wytwórcze, inwestycyjne, remontowe i usługowe.
Przepisy uchwały stosuje się przy sprzedaży (dostawie) towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej, a także przy sprzedaży tych towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
Przepisów uchwały nie stosuje się do cen umownych:
1)
towarów nietypowych, wytwarzanych w pojedynczych sztukach lub małych seriach według dokumentacji technicznej uzgodnionej między kupującym a sprzedawcą,
2)
towarów pochodzących z produkcji próbnej, prototypowej lub wzorcowej.
W razie stosowania przez sprzedawcę cen niezgodnie z przepisami uchwały, stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 i 18 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 lipca 1983 r.