§ 9. - Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1983.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.
§  9.
Traci moc uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 9).