§ 3. - Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1983.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.
§  3.
1.
Ministrowie: Gospodarki Materiałowej, Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Handlu Zagranicznego wyznaczają w uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami jednostki zamawiające surowce, materiały, szczególnie deficytowe środki produkcji oraz wyroby gotowe objęte zamówieniami rządowymi.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, zawierają umowy o wykonanie zamówień rządowych z jednostkami gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
3.
Umowy o wykonanie zamówień rządowych powinny być zawarte w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia centralnego planu rocznego na dany rok.
4.
Upoważnia się Ministra Handlu Zagranicznego do udzielania zamówień rządowych w innych terminach niż ustalony w ust. 3.
5.
Zawarcie umów, o których mowa w ust. 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz uchwały nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 235), zwanej dalej "uchwałą nr 207 Rady Ministrów".
6.
W umowach strony są obowiązane zamieszczać co najmniej następujące postanowienia:
1)
dane, o których mowa w § 5 ust. 1 załącznika do uchwały nr 207 Rady Ministrów,
2)
wymagania dotyczące jakości wyrobów oraz warunki i tryb ich odbioru jakościowego,
3)
zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7.
Jednostka zamawiająca jest obowiązana do dochodzenia roszczeń od producenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
8.
Ministrowie: Gospodarki Materiałowej, Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Handlu Zagranicznego, w porozumieniu z Prezesem Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, ustalą do dnia 30 listopada 1983 r. wzory umów dostawy surowców i materiałów, szczególnie deficytowych środków produkcji oraz wyrobów gotowych objętych zamówieniami rządowymi.
9.
Minister Gospodarki Materiałowej w porozumieniu z Ministrami Handlu Zagranicznego oraz Handlu Wewnętrznego i Usług wyda do dnia 30 listopada 1983 r. instrukcję w sprawie powoływania i trybu pracy komisji, o której mowa w § 2 ust. 4.