§ 2. - Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1983.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.
§  2.
1.
Wybór wykonawcy zamówienia rządowego następuje w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanego przez organ założycielski jednostki zamawiającej. Zamówienie rządowe może być udzielone bez urządzania przetargu, jeżeli organ założycielski jednostki zamawiającej, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej, wyrazi zgodę na nieurządzanie przetargu.
2.
Zamówienie rządowe na produkcję eksportową może być udzielone bez urządzania przetargu, jeżeli Minister Handlu Zagranicznego wyrazi zgodę na nieurządzanie przetargu.
3.
Zasady i tryb przetargu ustalają organy założycielskie jednostek zamawiających.
4.
Organ założycielski jednostki zamawiającej powołuje komisję do rozpatrzenia ofert.
5.
W skład komisji, o której mowa w ust. 4, wchodzą przedstawiciele:
1)
jeżeli chodzi o dostawy surowców i materiałów oraz szczególnie deficytowych środków produkcji - organu założycielskiego jednostki ubiegającej się o zamówienia rządowe, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Gospodarki Materiałowej, Ministra Handlu Zagranicznego, Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz jednostek zamawiających,
2)
jeżeli chodzi o dostawy wyrobów gotowych - organu założycielskiego jednostki ubiegającej się o zamówienia rządowe, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministra Handlu Zagranicznego, Ministra Gospodarki Materiałowej, Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej, organów założycielskich głównych odbiorców zamawianego wyrobu, Federacji Konsumentów oraz jednostek zamawiających.
6.
Komisja, o której mowa w ust. 4, przy wyborze ofert stosuje następujące kryteria:
1)
dotyczące jakości wyrobu:
a)
zgodność wyrobu z normami jakościowymi i technicznymi,
b)
udział wyrobów oznaczonych znakami "Q" i "1" w produkcji ogółem,
c)
udział braków i reklamacji w produkcji danego wyrobu,
2)
dotyczące efektywności produkcji:
a)
cena wyrobu,
b)
pełny koszt jednostkowy wyrobu,
c)
zużycie surowców, materiałów i energii na jednostkę wyrobu,
d)
importochłonność.

Szczegółowe kryteria dla wyrobów danej branży ustalają organy założycielskie jednostek zamawiających.