Zamieszczanie w prasie obwieszczeń o licytacji ruchomości zajętych w trybie dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji... - M.P.1949.A-36.514 - OpenLEX

Zamieszczanie w prasie obwieszczeń o licytacji ruchomości zajętych w trybie dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Monitor Polski

M.P.1949.A-36.514

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 maja 1949 r.
w sprawie zamieszczania w prasie obwieszczeń o licytacji ruchomości zajętych w trybie dekretu z dnia 28 styczna 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Na podstawie art. 87 ust. 4 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) zarządza się, co następuje:
Kwotę wymienioną w art. 87 ust. 1 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) podwyższa się do 200.000 zł.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.