Zaliczenie do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych oraz... - M.P.1980.31.181 - OpenLEX

Zaliczenie do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych oraz przychodni rehabilitacji inwalidów.

Monitor Polski

M.P.1980.31.181

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 grudnia 1980 r.
w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych oraz przychodni rehabilitacji inwalidów.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 12 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Przyzakładowe i międzyzakładowe przychodnie rehabilitacyjne prowadzone przez spółdzielnie inwalidów, zwane dalej "przyzakładowymi i międzyzakładowymi przychodniami rehabilitacyjnymi", oraz przychodnie rehabilitacji inwalidów prowadzone przez związki spółdzielni inwalidów, zwane dalej "przychodniami rehabilitacyjnymi", zalicza się do zakładów społecznych służby zdrowia.
Do zadań przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych należy zapewnienie opieki i udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom objętym opieką danej przychodni oraz sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy tych osób i nad stanem sanitarnym w zakładzie (zakładach) pracy, a w szczególności:
1)
przeprowadzanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
2)
udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych oraz prowadzenie rehabilitacji leczniczej,
3)
prowadzenie poradnictwa w zakresie chorób związanych z wykonywaną pracą,
4)
zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia inwalidów na stanowiskach pracy odpowiednich ze względu na ich psychofizyczne możliwości oraz współdziałanie w dostosowywaniu rodzaju i warunków pracy do możliwości psychofizycznych inwalidów,
5)
prowadzenie nadzoru bieżącego i współudział w nadzorze zapobiegawczym nad warunkami pracy oraz nad stanem sanitarnym zakładu (zakładów) pracy,
6)
przeprowadzanie oceny warunków higieny pracy i stanu sanitarnego zakładu i zgłaszanie związanych z tym wniosków,
7)
wykonywanie innych zadań przewidzianych dla zakładów przemysłowej służby zdrowia.
Przychodnie rehabilitacyjne prowadzą działalność metodyczno-organizacyjną i udzielają konsultacji w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych prowadzonych przez spółdzielnie inwalidów i ich związki (Monitor Polski Nr 19, poz. 87).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.