Zaliczenie do klas czystości niektórych rzek.

Monitor Polski

M.P.1972.15.103

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 15 lutego 1972 r.
w sprawie zaliczenia do klas czystości niektórych rzek.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunków wprowadzania ścieków do wody i do ziemi (Dz. U. Nr 17, poz. 144) zarządza się, co następuje:
Niżej wymienione odcinki rzek zalicza się do następujących klas czystości wód powierzchniowych:
1.Wisła:
od km 0,0 (ujście Przemszy) do km 160,6 (ujście Dunajca) - do klasy II,
od km 160,6 do km 372,5 (m. Puławy) - do klasy I,
od km 372,5 do km 431,9 (ujście Radomki) - do klasy II,
od km 431,9 do km 513,3 (m. Warszawa) - do klasy I,
od km 513,3 do km 550,5 (ujście Narwi) - do klasy II,
od km 550,5 do km 632,4 (m. Płock) - do klasy I, od km 632,4 do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - do klasy II.
2.Dunajec:
wody tej rzeki zalicza się do I klasy.
3.San:
od źródeł do km 165,88 (m. Przemyśl) - do klasy I,
od km 165,88 do km 136,8 (ujście Wiszni) - do klasy II,
od km 136,8 do ujścia - do klasy I.
4.Pilica:
od źródeł do km 255,35 (m. Koniecpol) - do klasy I,
od km 255,35 do km 231,6 (m. Maluszyn) - do klasy II,
od km 231,6 do km 130,7 (m. Tomaszów) - do klasy I,
od km 130,7 do km 78,7 (m. Nowe Miasto) - do klasy II,
od km 78,7 do ujścia - do klasy I.
5.Narew:
od km 447,1 (granica Państwa) do km 20,5 (m. Dębe) - do klasy I,
od km 20,5 do ujścia - do klasy II.
6.Bug:
od km 587,2 (granica Państwa) do km 132,5 (ujście Nurca) - do klasy II,
od km 132,5 do ujścia - do klasy I.
7.Odra:
od km 20,7 (granica Państwa) do km 342,1 (ujście Ilżycy) - do klasy II,
od km 342,1 do km 392,4 (m. Głogów) - do klasy I,
od km 392,4 do km 702,9 (m. Widuchowa) - do klasy II,
od km 702,9 do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - do klasy I.
8.Nysa Kłodzka:
wody tej rzeki zalicza się do klasy I.
9.Nysa Łużycka:
wody tej rzeki zalicza się do klasy II.
10.Warta:
od źródeł do km 679,3 (ujście Radomki) - do klasy II,
od km 679,3 do km 444,5 (ujście Neru) - do klasy I,
od km 444,5 do km 348,0 (ujście Prosny) - do klasy II,
od km 348,0 do km 242,7 (m. Poznań) - do klasy I,
od km 242,7 do ujścia - do klasy II.
11.Noteć:
od źródeł do km 249,0 (północny kraniec jeziora Gopło) - do klasy I,
od km 249,0 do ujścia - do klasy II.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1972 r.
1 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 stycznia 1983 r. (M.P.83.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 1983 r.