§ 2. - Zakwalifikowanie towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1988.36.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1988 r.
§  2.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia (Monitor Polski Nr 26, poz. 236),
2)
zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 października 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych (Monitor Polski Nr 34, poz. 305).