Zakwalifikowanie niektórych towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.

Monitor Polski

M.P.1988.26.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 31 sierpnia 1988 r.
w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.

W ramach stopniowego wprowadzania jednolitych stawek na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym (Monitor Polski z 1988 r. Nr 9, poz. 83) zarządza się, co następuje:
1.
Dokonuje się zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia. Wykaz tych towarów zawiera załącznik do zarządzenia.
2.
Eksport towarów wymienionych w załączniku do zarządzenia uprawnia do stosowania jednolitej stawki odpisu dewizowego w wysokości 50%.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH EKSPORT UPRAWNIA DO STOSOWANIA JEDNOLITEJ STAWKI ODPISU DEWIZOWEGO W WYSOKOŚCI 50%

Lp.Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (NTHZ)Wyszczególnienie
10672- 0673Kuchnie i zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, z zastosowaniem elementów elektroniki
20676Wyroby jubilerskie
30716-0718Silniki odrzutowe i reaktory jądrowe
40741-0749Obrabiarki i maszyny do obróbki metali ze sterowaniem numerycznym
50911-0929Urządzenia do automatyki i systemy komputerowe
60941-0942Aparatura elektryczna i elektroniczna pomiarowa
70947Aparatura pomiarowa specjalistyczna
80951-0969Aparatura pomiarowa naukowo-badawcza
90971-0974Narzędzia i przyrządy medyczne
100975Sprzęt elektromedyczny
110976-0979Pozostały sprzęt i aparatura medyczna
121011-1012Lokomotywy i zespoły elektryczno-spalinowe
131021-1023Samochody osobowe i autobusy
141061-1069Środki transportu lotniczego
151151-1153Wyroby przemysłu elektronicznego i teletechnicznego
161155-1159Lampy elektronowe, elementy półprzewodnikowe itp.
171341-1349Wyroby farmaceutyczne
181525Szkło optyczne
191532Szkło kryształowe
201631Fajans artystyczny
211635Galanteria jubilerska szklana
221741-1743Meble
232711-2719Wyroby poligraficzne
242811-2817Instrumenty muzyczne oraz wyroby przemysłu filmowego i fonograficznego
259941-9952Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie