§ 2. - Zakwalifikowanie niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1988.34.305

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1988 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1988 r.