§ 1. - Zakwalifikowanie niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1988.34.305

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1988 r.
§  1.
1.
Dokonuje się zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych. Wykaz tych towarów zawiera załącznik do zarządzenia.
2.
Eksport towarów wymienionych w załączniku do zarządzenia uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych w wysokości 10%, 20% i 30%, w zależności od grupy, do której zakwalifikowano towar.