Monitor Polski

M.P.1989.42.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
z dnia 11 grudnia 1989 r.
w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Nagrody państwowe dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej, zwane dalej "nagrodami", mogą być indywidualne i zespołowe.
§  2. Nagrody są trzystopniowe.
§  3.
1. Nagroda pierwszego stopnia może być przyznana za wybitne osiągnięcia sportowe, uzyskane przez szkolonych zawodników, twórczy wkład w popularyzację wiedzy w dziedzinie kultury fizycznej, a w szczególności za:
1) zdobycie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata bądź ustanowienie rekordu świata,
2) długoletni, twórczy wkład w rozwój metodyki, udokumentowany publikacjami i osiągnięciami w doskonaleniu kadr w dziedzinie kultury fizycznej,
3) osiągnięcia w długoletniej pracy z młodzieżą i uzyskane efekty wychowawcze.
2. Nagroda drugiego stopnia może być przyznana za znaczące osiągnięcia szkolonych zawodników, a w szczególności za:
1) zdobycie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata lub Europy, Uniwersjadzie, mistrzostwach lub spartakiadach Armii Zaprzyjaźnionych, Międzynarodowej Spartakiadzie Gwardyjskiej oraz równorzędnych zawodach rangi międzynarodowej bądź za ustanowienie rekordu Europy,
2) twórczy wkład w popularyzację wiedzy o kulturze fizycznej, udokumentowany publikacjami,
3) osiągnięcia w pracy z młodzieżą i uzyskane efekty wychowawcze.
3. Nagroda trzeciego stopnia może być przyznana za osiągnięcia sportowe uzyskane przez szkolonych zawodników, a w szczególności za:
1) zdobycie przez szkolonych zawodników pierwszego lub drugiego miejsca na mistrzostwach Polski, pierwszego miejsca na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, w Pucharze Polski bądź ustanowienie rekordu Polski,
2) wkład w popularyzację wiedzy o kulturze fizycznej,
3) osiągnięcia w pracy z młodzieżą i uzyskane efekty wychowawcze.
§  4. Kandydatów do nagród powinna cechować nienaganna postawa etyczna i obywatelska.
§  5.
1. 1 Nagrody mogą być przyznawane w wysokości:
1) nagroda pierwszego stopnia - do wysokości 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Statystycznego z kwartału poprzedzającego datę przyznania nagrody, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym", w wypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w wypadku nagrody zespołowej,
2) nagroda drugiego stopnia - do wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w wypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w wypadku nagrody zespołowej,
3) nagroda trzeciego stopnia - do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w wypadku nagrody zespołowej.
2. Podział nagrody zespołowej pomiędzy członków zespołu jest uzależniony od indywidualnego wkładu pracy poszczególnych członków zespołu, z tym że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekraczać maksymalnej stawki nagrody indywidualnej właściwego stopnia.
§  6.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występują:
1) 2 wojewodowie - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w jednostkach kultury fizycznej podległych bądź nadzorowanych przez te organy,
2) zarządy stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w tych stowarzyszeniach lub związkach,
3) rektorzy akademii wychowania fizycznego - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w tych akademiach.
2. 3 Wnioski, o których mowa w ust. 1, weryfikuje i opiniuje Komisja Nagród, powoływana przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  7. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej (Monitor Polski Nr 15, poz. 114 i z 1989 r. Nr 1, poz. 1).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 października 1992 r. (M.P.92.36.271) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
2 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 12 lutego 1992 r. (M.P.92.6.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 1992 r.
3 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 12 lutego 1992 r. (M.P.92.6.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 1992 r.