Monitor Polski

M.P.1985.15.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 87
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1985 r.
w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Nagrody państwowe dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej, zwane dalej "nagrodami", są przyznawane raz w roku.
§  2.
1. Nagrody są trzystopniowe.
2. Nagrody mogą być indywidualne i zespołowe.
§  3.
1. Nagroda pierwszego stopnia może być przyznana za wybitne osiągnięcia sportowe, uzyskane przez szkolonych zawodników, twórczy wkład w popularyzację wiedzy w dziedzinie kultury fizycznej, a w szczególności za:
1) zdobycie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata bądź ustanowienie rekordu świata,
2) długoletni, twórczy wkład w rozwój metodyki, udokumentowany publikacjami i osiągnięciami w doskonaleniu kadr w dziedzinie kultury fizycznej,
3) osiągnięcia w długoletniej pracy z młodzieżą i uzyskane efekty wychowawcze.
2. Nagroda drugiego stopnia może być przyznana za znaczące osiągnięcia szkolonych zawodników, a w szczególności za:
1) zdobycie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata lub Europy, Uniwersjadzie, mistrzostwach lub spartakiadach Armii Zaprzyjaźnionych, Międzynarodowej Spartakiadzie Gwardyjskiej oraz równorzędnych zawodach rangi międzynarodowej bądź za ustanowienie rekordu Europy,
2) twórczy wkład w popularyzację wiedzy o kulturze fizycznej, udokumentowany publikacjami,
3) osiągnięcia w pracy z młodzieżą i uzyskane efekty wychowawcze.
3. Nagroda trzeciego stopnia może być przyznana za osiągnięcia sportowe, uzyskane przez szkolonych zawodników, a w szczególności za:
1) zdobycie przez szkolonych zawodników pierwszego lub drugiego miejsca na mistrzostwach Polski, pierwszego miejsca na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, w Pucharze Polski bądź ustanowienie rekordu Polski,
2) wkład w popularyzację wiedzy o kulturze fizycznej,
3) osiągnięcia w pracy z młodzieżą i uzyskane efekty wychowawcze.
§  4. Kandydatów do nagród powinna cechować nienaganna postawa etyczna i obywatelska.
§  5.
1. 1 Nagrody mogą być przyznane w wysokości:
1) nagroda I stopnia - do 500 tys. zł w wypadku nagrody indywidualnej oraz do 1 mln zł w wypadku nagrody zespołowej,
2) nagroda II stopnia - do 350 tys. zł w wypadku nagrody indywidualnej oraz do 700 tys. zł w wypadku nagrody zespołowej,
3) nagroda III stopnia - do 250 tys. zł w wypadku nagrody indywidualnej oraz do 500 tys. zł w wypadku nagrody zespołowej.
2. Podział nagrody zespołowej pomiędzy członków zespołu jest uzależniony od indywidualnego wkładu pracy poszczególnych członków zespołu, z tym że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekraczać maksymalnej stawki nagrody indywidualnej właściwego stopnia.
§  6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występują:
1) terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw kultury fizycznej, sportu i turystyki stopnia wojewódzkiego - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w jednostkach kultury fizycznej, podległych bądź nadzorowanych przez te organy,
2) zarządy stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w tych stowarzyszeniach lub związkach,
3) rektorzy akademii wychowania fizycznego - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w tych akademiach.
§  7.
1. 2 Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej powoła Komisję Nagród, w której skład wejdą wybitni teoretycy i praktycy w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Do zadań Komisji Nagród należy weryfikacja i opiniowanie złożonych wniosków o przyznanie nagrody.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 1 z dnia 11 stycznia 1989 r. (M.P.89.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 1989 r.
2 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 1 z dnia 11 stycznia 1989 r. (M.P.89.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 1989 r.