§ 9. - Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1966.15.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.
§  9. 5
1.
Nie uważa się za rzemieślniczą produkcji, pomimo zachowania warunków określonych w paragrafach poprzedzających, jeżeli czynności produkcyjne - z wyjątkiem czynności pomocniczych - wykonywane są wyłącznie przy użyciu automatów.
2.
Nie uważa się za rzemieślniczą produkcji przedmiotów z tworzyw sztucznych, jeżeli dany przedmiot bądź jego podstawowe elementy wytwarzane są przy użyciu specjalnych maszyn lub urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak wtryskarki, wytłaczarki i prasy. W społecznie i gospodarczo uzasadnionych wypadkach organ określony w § 7 ust. 1 może przejściowo zaniechać zakwalifikowania opisanej wyżej produkcji do przemysłu fabrycznego, jeżeli jest ona wykonywana przy użyciu nie więcej niż jednej ręcznej wtryskarki, wytłaczarki albo prasy.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 okólnika z dnia 24 sierpnia 1968 r. (M.P.68.37.268) zmieniającego nin. okólnik z dniem 9 września 1968 r.