§ 7. - Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1966.15.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.
§  7.
1.
Właściwy do spraw przemysłu organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może wyrazić zgodę na okresowe zatrudnienie w przedsiębiorstwie rzemieślniczym większej liczby pracowników najemnych niż podano w § 5, jeżeli to jest uzasadnione koniecznością pokrycia miejscowego nie zaspokojonego zapotrzebowania na produkcję lub usługi danego przedsiębiorstwa bądź wykonania terminowych zamówień awaryjnych lub eksportowych.
2.
Decyzja wyrażająca zgodę na zwiększenie zatrudnienia powinna być wydana po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zwłaszcza w drodze zasięgnięcia opinii właściwego do spraw zatrudnienia organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), izby rzemieślniczej oraz zainteresowanych organów i instytucji, w tym - jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa członków rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu - także właściwej spółdzielni.