§ 6. - Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1966.15.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.
§  6. 3
Przy rozstrzyganiu, czy dane przedsiębiorstwo należy uważać za prowadzone w ramach rzemiosła, do liczby pracowników najemnych (§ 5 ust. 1) nie wlicza się osób zaliczonych do I lub II grupy inwalidów lub pobierających rentę starczą - zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, osoby zatrudnionej przy prowadzeniu ksiąg handlowych lub podatkowych, ekspedientów (ekspedientek) dokonujących detalicznej sprzedaży wyrobów bądź przyjmujących i wydających przedmioty powierzone w związku ze świadczeniem usług oraz woźniców i konwojentów rozwożących wyroby przedsiębiorstwa albo przedmioty przerabiane lub naprawiane przez dane przedsiębiorstwo. Organ określony w § 7 ust. 1 może, w zależności od potrzeb gospodarczych i oceny sytuacji w dziedzinie zatrudnienia, ograniczyć liczbę osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, o których mowa wyżej.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 okólnika z dnia 24 sierpnia 1968 r. (M.P.68.37.268) zmieniającego nin. okólnik z dniem 9 września 1968 r.