§ 5. - Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1966.15.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.
§  5.
1.
Ze względu na stan zatrudnienia należy uważać za rzemieślnicze te przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest oprócz właściciela (właścicieli) nie więcej niż sześciu, a przy wykonywaniu rzemiosł budowlanych - nie więcej niż ośmiu pracowników najemnych, z tym że na terenach i w miastach objętych deglomeracją na podstawie odrębnych przepisów podane liczby zatrudnionych wynoszą odpowiednio: nie więcej niż czterech oraz sześciu pracowników.
2. 2
Członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z właścicielem przedsiębiorstwa oraz uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o naukę nie wlicza się do liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Ponadto nie wlicza się dwóch wyszkolonych przez danego rzemieślnika uczniów albo dwóch przyjętych na praktykę absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - w ciągu 24 miesięcy po złożeniu przez nich egzaminu czeladniczego bądź po ukończeniu szkoły zawodowej; powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak absolwentów na terenach i w miastach objętych deglomeracją.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 okólnika z dnia 24 sierpnia 1968 r. (M.P.68.37.268) zmieniającego nin. okólnik z dniem 9 września 1968 r.