Zakres obowiązków dozorców domów. - M.P.1982.9.62 - OpenLEX

Zakres obowiązków dozorców domów.

Monitor Polski

M.P.1982.9.62

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 28 lutego 1982 r.
w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania porządku i czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Do obowiązków dozorców domów należy:
1)
usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku, przeznaczonych do ogólnego użytku (sienie, klatki schodowe, korytarze, kabiny dźwigowe, ustępy ogólne itp.),
2)
usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z nie zabudowanej części nieruchomości, tj. z podwórza, przejść, bram, z chodnika i połowy szerokości jezdni na odcinku ulicy położonej wzdłuż terenu objętego obowiązkami dozorcy, a jeżeli teren przylega do placu lub jezdni o szerokości powyżej 20 m - z chodnika i 5-metrowego pasa wzdłuż chodnika lub tylko z chodnika, gdy jego szerokość przekracza 10 m,
3)
oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota nie zabudowanej części nieruchomości, wymienionej w pkt 2, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, usuwanie śliskości oraz pryzmowanie śniegu po opadach,
4)
pielęgnowanie zieleńców, kwietników itp. zarówno na terenie nieruchomości, jak i przed nią na ulicy (placu) w granicach do krawężnika jezdni oraz ochrona ich przed deptaniem,
5)
wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, w zakresie ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosownie do wytycznych tych organów,
6)
bezzwłoczne zawiadamianie zarządcy nieruchomości i właściwych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych oraz podejmowanie doraźnych środków niezbędnych do ochrony mieszkańców przed niebezpiecznymi dla życia lub mienia skutkami uszkodzeń lub wadliwego działania tych urządzeń,
7)
dbałość o należyty stan sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości oraz zbiorników do gromadzenia odpadów i zawiadamianie zarządcy nieruchomości o konieczności ich wymiany,
8)
zawiadamianie zarządcy nieruchomości o rażących lub uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców regulaminu porządku domowego,
9)
bezzwłoczne zawiadamianie zarządcy nieruchomości o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki zajmujące się wywozem nieczystości,
10)
zbieranie i selektywne gromadzenie nadających się do wykorzystania jako surowce wtórne odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności makulatury, szmat, metali nieżelaznych i ich stopów oraz czerstwego pieczywa,
11)
zapalanie i gaszenie światła na klatkach schodowych, korytarzach, w bramach i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz zapalanie i gaszenie latarek z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości i nazwy ulicy,
12)
zamykanie na noc bram (drzwi) wejściowych na teren nieruchomości i otwieranie ich na żądanie mieszkańców bądź innych osób, których pobyt na terenie nieruchomości w porze nocnej jest uzasadniony,
13)
wywieszanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych,
14)
usuwanie z budynków oraz z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody zarządcy nieruchomości,
15)
wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości, wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń właściwych organów bądź z umowy o pracę.
Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do innych osób obowiązanych do utrzymania porządku i czystości:
1)
pomieszczeń i urządzeń budynków przeznaczonych do ogólnego użytku, jak również otoczenia budynków,
2)
na terenie nieruchomości nie zabudowanych lub stanowiących teren budowy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1982 r.