Zakres inspekcji organów Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1970.2.17

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 24 grudnia 1969 r.
w sprawie zakresu inspekcji organów Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa zakres podmiotowy i przedmiotowy inspekcji dokonywanej przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności.
1.
Zarządzenie stosuje się do:
1)
zakładów produkcyjnych:
a)
podległych lub nadzorowanych przez Ministrów: Przemysłu Spożywczego i Skupu, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Chemicznego, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Żeglugi, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Kultury i Sztuki, Rolnictwa, Przemysłu Ciężkiego oraz Przemysłu Maszynowego,
b)
podległych radom narodowym,
c)
spółdzielni i związków spółdzielni zrzeszonych w: Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu,
d)
prowadzonych przez organizacje społeczne i jednostki gospodarki nie uspołecznionej, zwanych dalej "zakładami produkcyjnymi",
2)
prywatnych przedsiębiorstw i zakładów świadczących usługi dla ludności wymienionych w § 3, zwanych dalej "zakładami usługowymi".
2.
Zarządzenia nie stosuje się do zakładów produkcyjnych:
1)
przemysłu paszowego i rybno-utylizacyjnego, piwowarsko-słodowniczego, spirytusowo-drożdżowego, cukrowniczego, ziemniaczanego, zielarskiego i zbożowo-młynarskiego,
2)
przemysłu farmaceutycznego,
3)
przemysłu poligraficznego,
4)
grupy "S" przemysłu chemicznego i przemysłu maszynowego, z wyłączeniem ubocznej produkcji tych zakładów polegającej na wytwarzaniu artykułów rynkowych,
5)
należących do zjednoczeń przemysłu betonów, izolacji budowlanej kamienia budowlanego, kruszyw i surowców mineralnych, cementowego, wapienniczo-gipsowego, stolarki budowlanej oraz zjednoczenia przedsiębiorstw remontowych maszyn i urządzeń budownictwa.
Inspekcji dokonywanej przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej podlegają nie uspołecznione zakłady usługowe, świadczące następujące rodzaje usług:
1)
w zakresie rzemiosła:
-
blacharstwo,
-
bieliźniarstwo,
-
czapnictwo,
-
dziewiarstwo,
-
elektromechanika,
-
fotografowanie,
-
fryzjerstwo,
-
introligatorstwo,
-
kaletnictwo,
-
kowalstwo,
-
krawiectwo damskie,
-
krawiectwo męskie,
-
kuśnierstwo,
-
lakiernictwo,
-
mechanika maszyn,
-
mechanika pojazdowa,
-
modniarstwo,
-
optyka,
-
parasolnictwo,
-
pozłotnictwo,
-
pranie, czyszczenie i farbowanie,
-
rymarstwo,
-
rękawicznictwo,
-
stolarstwo,
-
szewstwo,
-
szklarstwo,
-
ślusarstwo,
-
tapicerstwo,
-
tele i radiomechanika,
-
wulkanizatorstwo,
-
wyprawa skór futerkowych,
-
zegarmistrzostwo,
-
złotnictwo;
2)
w zakresie innych usług:
-
kosmetyka nielecznicza,
-
nagrywanie pocztówek dźwiękowych,
-
podnoszenie oczek,
-
naprawa zabawek,
-
naprawa wiecznych piór, ołówków automatycznych i napełnianie długopisów,
-
wynajem pokojów umeblowanych (gościnnych).
Organy Państwowej Inspekcji Handlowej dokonują inspekcji w zakładach produkcyjnych w zakresie:
1)
spraw związanych ze spekulacją i nadużyciami, dotyczących obrotu towarami przeznaczonymi na zaopatrzenie rynku wewnętrznego,
2)
badania jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie jednostek handlu i przemysłu gastronomicznego,
3)
przestrzegania przepisów dotyczących zawierania i wykonywania umów sprzedaży i umów dostawy towarów pomiędzy jednostkami produkującymi te towary a jednostkami obrotu rynkowego.
Organy Państwowej Inspekcji Handlowej dokonują inspekcji w nie uspołecznionych zakładach usługowych w zakresie:
1)
spraw związanych z przestępstwami i wykroczeniami w działalności usługowej,
2)
przestrzegania obowiązujących przepisów w odniesieniu do:
a)
jakości i terminowości wykonywanych usług,
b)
stosowania obowiązujących cen za usługi oraz uwidaczniania tych cen,
c)
źródeł zaopatrzenia oraz jakości surowców i materiałów potrzebnych do wykonywania usług,
d)
sposobu magazynowania i zabezpieczania przyjmowanych przedmiotów od zleceniodawców usług,
e)
prowadzenia dokumentacji księgowej.
Tracą moc zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego:
1)
z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu (Monitor Polski Nr 40, poz. 182),
2)
z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Lekkiego (Monitor Polski Nr 40, poz. 183),
3)
z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Chemicznego (Monitor Polski Nr 40, poz. 184),
4)
z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładch produkcyjnych podległych Ministrom Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Kultury i Sztuki, Rolnictwa, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego oraz w zakładach produkcyjnych podległych radom narodowym (Monitor Polski Nr 40, poz. 185),
5)
z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w spółdzielczych zakładach produkcyjnych (Monitor Polski Nr 40, poz. 186).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.