Zakres i zasady wykonywania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy w charakterze konsultanta lub kierownika tematu badawczego przez samodzielnych pracowników naukowo-badawczych.

Monitor Polski

M.P.1968.7.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 3 lutego 1968 r.
w sprawie zakresu i zasad wykonywania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy w charakterze konsultanta lub kierownika tematu badawczego przez samodzielnych pracowników naukowo-badawczych.

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 32, poz. 157) zarządza się, co następuje:
1.
Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 32, poz. 157), zwanych dalej instytutami, praca w charakterze konsultanta lub kierownika tematu badawczego na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, jeżeli jest wykonywana na podstawie umowy o pracę, a wynagrodzenie z tytułu jej wykonywania nie przekracza 2.100 zł miesięcznie.
2.
Przez wykonywanie pracy, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć czynności polegające na udzielaniu naukowo-technicznego doradztwa (np. przy wprowadzaniu do produkcji nowych, postępowych metod, przy wdrażaniu wyników badań do produkcji), udzielaniu doradztwa w sprawach patentowych itp. lub kierowaniu pracami badawczymi w zakresie określonych tematów.
3.
Umowa, o której mowa w ust. 1, poza elementami określonymi w ogólnie obowiązujących przepisach powinna ponadto ustalać:

- termin, na jaki została zawarta,

- określenie zadań będących przedmiotem konsultacji,

- ewentualne określenie etapów prac oraz terminy ich zakończenia.

4.
Pełnienie funkcji administracyjnej nie może wchodzić w zakres konsultacji.
1.
Samodzielny pracownik naukowo-badawczy instytutu może podjąć pracę w charakterze konsultanta za zgodą dyrektora instytutu na wniosek jednostki organizacyjnej gospodarki uspołecznionej ubiegającej się o zatrudnienie pracownika, jeżeli praca ta jest pierwszym dodatkowym zatrudnieniem samodzielnego pracownika naukowo-badawczego.
2.
Dyrektorzy instytutów przy wyrażaniu zgody na podjęcie oraz warunki wykonywania pracy w charakterze konsultanta przez samodzielnego pracownika naukowo-badawczego powinni kierować się interesem gospodarki narodowej.
Wykonywanie pracy w charakterze konsultanta w wymiarze większym niż pół etatu lub wówczas, gdy stanowi ono drugie dodatkowe zatrudnienie samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 32, poz. 157).
Podjęcie pracy w charakterze konsultanta przez samodzielnego pracownika naukowo-badawczego nie może stanowić podstawy do ubiegania się o zmianę lub ograniczenie zakresu pracy wynikającej z tytułu zatrudnienia w instytucie.
1.
Dyrektor instytutu może cofnąć zgodę na pracę w charakterze konsultanta, jeżeli samodzielny pracownik naukowo-badawczy w związku z tą pracą nie może prawidłowo wykonywać obowiązków wynikających z tytułu zatrudnienia w instytucie, z równoczesnym wyznaczeniem terminu potrzebnego do rozwiązania umowy w dodatkowym miejscu pracy.
2.
O decyzji w sprawie cofnięcia zgody na wykonywanie pracy w charakterze konsultanta dyrektor instytutu zawiadamia samodzielnego pracownika naukowo-badawczego oraz kierownika jednostki gospodarki uspołecznionej, w której pracownik ten jest dodatkowo zatrudniony.
Instytuty obowiązane są do prowadzenia ewidencji pracowników zatrudnionych w charakterze konsultantów, zawierającej następujące dane:

- imię i nazwisko,

- stanowisko zajmowane w instytucie,

- nazwę jednostki organizacyjnej gospodarki uspołecznionej, w której pracownik zatrudniony jest w charakterze konsultanta,

- wysokość wynagrodzenia otrzymywanego za pracę w charakterze konsultanta,

- tematykę konsultacji.

Przepisy zarządzenia dotyczące pracy w charakterze konsultanta stosuje się odpowiednio do pracy w charakterze kierownika tematu badawczego.
Przepisom niniejszego zarządzenia nie podlegają konsultacje doraźne wykonywane jednorazowo na podstawie umów zlecenia, których czas trwania nie przekracza 3 miesięcy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.