Monitor Polski

M.P.2018.232 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 25
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Wielkopolskie w Polsce, CCI 2007PL161PO017, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2008) 6122 z dnia 21 października 2008 r., decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9787 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 1498 final z dnia 10 marca 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 332 573 532 euro, w tym 48 248 915 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 11 531 973 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9787 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 6 032 560 379,36 zł, w tym 218 422 838,21 zł i 52 205 241,77 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9787 z dnia 21 grudnia 2011 r.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Konkurencyjność przedsiębiorstw;
2) Infrastruktura komunikacyjna;
3) Środowisko przyrodnicze;
4) Rewitalizacja obszarów problemowych;
5) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;
6) Turystyka i środowisko kulturowe;
7) Pomoc techniczna.
§  2. 
1.  Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 69 630 328 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 305 259 357,95 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
1a.  Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 4 797 715,00 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonego do RPO projektu: "Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie".
2.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią część wkładu krajowego.
§  3.  Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4.  Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
167,93341 437 18132,07161 218 251
284,75537 661 54715,2596 747 857
384,87173 512 81215,1330 924 098
475,0054 060 00025,0018 020 000
580,98123 811 46719,0229 074 052
680,0061 470 00020,0015 368 921
7100,0040 620 5250,000
ogółem na RPO79,131 332 573 53220,87351 353 179
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.