Monitor Polski

M.P.2018.231 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 87
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4209 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Pomorskie w Polsce, CCI 2007PL161PO015, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010) 6061 z dnia 3 września 2010 r., decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8615 z dnia 28 listopada 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 1886 final z dnia 23 marca 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 938 379 686 euro, w tym 45 294 900 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 019 024 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 7 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8615 z dnia 28 listopada 2011 r., wynosi odpowiednio 4 248 044 838,52 zł, w tym 205 050 012,30 zł i 36 302 121,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8615 z dnia 28 listopada 2011 r.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Rozwój i innowacje w MŚP;
2) Społeczeństwo wiedzy;
3) Funkcje miejskie i metropolitalne;
4) Regionalny system transportowy;
5) Środowisko i energetyka przyjazna środowisku;
6) Turystyka i dziedzictwo kulturowe;
7) Ochrona zdrowia i system ratownictwa;
8) Lokalna infrastruktura podstawowa;
9) Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie;
10) Pomoc techniczna.
§  2. 
1.  Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE, Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 34 348 961 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 154 261 183,85 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3.  Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4.  Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
160,00179 195 20240,00119 463 468
285,0051 524 28215,009 092 520
385,00163 295 17615,0028 816 796
485,00222 224 99815,0039 216 176
585,0056 620 30015,009 991 818
685,0044 253 28815,007 809 404
785,0035 402 63015,006 247 523
885,00123 909 20715,0021 866 331
985,0035 402 63015,006 247 523
10100,0026 551 9730,000
ogółem na RPO79,05938 379 68620,95248 751 559
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.