Monitor Polski

M.P.2008.13.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 25
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4209 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Pomorskie w Polsce, CCI 2007PL161PO015, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 885.065.762 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 3.196.414.999,46 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Rozwój i innowacje w MŚP;
2) Społeczeństwo wiedzy;
3) Funkcje miejskie i metropolitalne;
4) Regionalny system transportowy;
5) Środowisko i energetyka przyjazna środowisku;
6) Turystyka i dziedzictwo kulturowe;
7) Ochrona zdrowia i system ratownictwa;
8) Lokalna infrastruktura podstawowa;
9) Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie;
10) Pomoc techniczna.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 34.348.961 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 124.051.272,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

160,00 %185.863.81040,00 %123.909.206
275,00 %61.954.60325,00 %20.651.534
370,00 %106.207.89230,00 %45.517.668
475,00 %203.565.12525,00 %67.855.042
575,00 %61.954.60425,00 %20.651.535
675,00 %44.253.28825,00 %14.751.096
775,00 %35.402.63025,00 %11.800.877
885,00 %123.909.20715,00 %21.866.331
985,00 %35.402.63015,00 %6.247.523
1075,00 %26.551.97325,00 %8.850.658
ogółem na RPO72,00 %885.065.76228,00 %342.101.470
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.