Monitor Polski

M.P.2008.13.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 23
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4207 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w regionie Dolnośląskie w Polsce, CCI 2007PL161PO005, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1.213.144.879 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 4.381.272.730,51 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw ("Przedsiębiorstwa i Innowacyjność");
2) Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo informacyjne");
3) Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport");
4) Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne");
5) Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka");
6) Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura");
7) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja");
8) Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ("Zdrowie");
9) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta");
10) Pomoc techniczna.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 39.661.228 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 143.236.524,92 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
167,20 %309.842.73632,80 %151.249.296
280,95 %97.051.59119,05 %22.835.668
383,36 %227.950.62416,64 %45.512.610
484,67 %128.759.92815,33 %23.311.076
575,75 %36.394.34724,25 %11.649.756
680,34 %108.479.48719,66 %26.540.377
782,47 %99.050.31617,53 %21.047.342
881,60 %52.722.97018,40 %11.888.513
980,55 %106.867.09019,45 %25.800.021
1085,00 %46.025.79015,00 %8.122.199
ogółem na RPO77,71 %1.213.144.87922,29 %347.956.858
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.