Monitor Polski

M.P.2018.222 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.
§  1. 
1.  Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5071 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Kujawsko-Pomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO006, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 3009 final z dnia 19 maja 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 996 053 121 euro, w tym 36 432 854 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 616 447 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 29 listopada 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r., wynosi odpowiednio 4 307 929 748,33 zł, w tym 157 572 093,55 zł i 37 266 133,28 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Rozwój infrastruktury technicznej;
2) Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska;
3) Rozwój infrastruktury społecznej;
4) Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
5) Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
6) Wsparcie rozwoju turystyki;
7) Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy;
8) Pomoc techniczna.