Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2015.1078 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 90
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5072 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Mazowieckiego w Polsce, CCI 2007PL161PO011, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9872 z dnia 21 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9872", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 3845 final z dnia 16 czerwca 2014 r. przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 868 602 800 euro, w tym 18 708 763 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 18 397 339 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 8 459 164 875,60 zł, w tym 84 694 570,10 zł i 83 284 753,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1)
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu;
2)
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza;
3)
Regionalny system transportowy;
4)
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;
5)
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu;
6)
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji;
7)
Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego;
8)
Pomoc techniczna.
3.
W ramach kwoty 1 868 602 800 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 1 668 716 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 7 554 277,33 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 2 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12545
Gmina Słubice
3851 668 716--
4.
Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej, dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
1.
Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 113 253 547 euro, w tym 294 480 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 512 698 807,27 zł, w tym 1 333 110,96 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.
2.
W ramach kwoty 113 253 547 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 294 480 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 1 333 110,96 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 3 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
Gmina Słubice
3--15294 480
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.
4.
Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.
5.
Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1)
wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2)
podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3)
wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4)
zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
185,00440 053 38415,0077 656 480
285,00205 127 62715,0036 198 993
385,00548 279 88715,0096 779 025
484,00215 911 35816,0042 519 283
585,0089 743 34015,0015 837 060
684,00140 182 72616,0026 502 834
785,00169 834 70315,0029 088 477
892,0059 469 7758,005 171 285
ogółem na RPO85,001 868 602 80015,00329 753 437
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r., uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390).
3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390).
4 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379).