Monitor Polski

M.P.2018.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 83
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w regionie Świętokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9871 z dnia 22 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9871", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 2062 final z dnia 6 kwietnia 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 769 528 014 euro, w tym 33 478 839 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 10 241 909 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi odpowiednio 3 483 653 319,38 zł, w tym 151 558 704,15 zł i 46 365 122,04 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Rozwój przedsiębiorczości;
2) Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;
3) Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu;
4) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej;
5) Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport;
6) Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast;
7) Pomoc techniczna.
3.  W ramach kwoty 769 528 014 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 3 665 826 euro, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi 16 595 194,30 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 2  projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
Gmina Sandomierz
3853 665 826--
4.  Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, o którym mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, umieszczonego na liście rezerwowej. W przypadku braku projektu na liście rezerwowej oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  2. 
1.  Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 29 437 125 euro, w tym 646 910 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi odpowiednio 133 261 864,88 zł, w tym 2 928 561,57 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871.
1a.  Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 3 107 766,92 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonych do RPO projektów: "Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie" w kwocie 1 241 998,50 zł oraz "Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach" w kwocie 1 865 768,42 zł.
2.  W ramach kwoty 29 437 125 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 646 910 euro, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi 2 928 561,57 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
Gmina Sandomierz
3--15646 910
3.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.
4.  Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tego projektu.
5.  Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  3.  Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4.  Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
184,48130 645 30815,5224 000 000
283,25121 139 49016,7524 377 559
387,26202 507 14012,7429 557 901
483,98110 068 11416,0221 000 000
582,43108 871 09017,5723 212 545
684,5274 522 65415,4813 651 057
7100,0021 774 2180,000
ogółem na RPO85,00769 528 01415,00135 799 062
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390); na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U.2015.2076) zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju.

Obecnie Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.103).

3 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.