Monitor Polski

M.P.2008.13.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 21
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w regionie Świętokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 725.807.266 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 2.613.994.868,5 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Rozwój przedsiębiorczości;
2) Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;
3) Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu;
4) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej;
5) Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport;
6) Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast;
7) Pomoc techniczna.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 28.790.215 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 103.687.959,32 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

185,00 %130.645.30815,00 %23.055.056
285,00 %108.871.09015,00 %19.212.545
385,00 %180.026.03415,00 %31.769.300
485,00 %101.096.87215,00 %17.840.624
585,00 %108.871.09015,00 %19.212.545
685,00 %74.522.65415,00 %13.151.057
785,00 %21.774.21815,00 %3.842.509
ogółem na RPO85,00 %725.807.26615,00 %128.083.636
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.