Monitor Polski

M.P.2007.85.913

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr 260
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5071 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Kujawsko-Pomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO006, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 951.003.820 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 3.459.846.997,54 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Rozwój infrastruktury technicznej;
2) Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska;
3) Rozwój infrastruktury społecznej;
4) Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
5) Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
6) Wsparcie rozwoju turystyki;
7) Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy;
8) Pomoc techniczna.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 53.836.326 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 195.861.937,62 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
185,00 %238.701.95915,00 %42.123.875
285,00 %117.924.47415,00 %20.810.202
385,00 %123.630.49615,00 %21.817.147
485,00 %57.060.22915,00 %10.069.452
585,00 %252.016.01215,00 %44.473.414
685,00 %47.550.19115,00 %8.391.210
785,00 %85.590.34415,00 %15.104.178
885,00 %28.530.11515,00 %5.034.726
ogółem na RPO85,00 %951.003.82015,00 %167.824.204
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.