Monitor Polski

M.P.2018.210 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 89
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4206 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Małopolska w Polsce, CCI 2007PL161PO010, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9375 z dnia 21 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9375", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 3580 final z dnia 7 czerwca 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 355 863 222 euro, w tym 39 386 870 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 26 201 950 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi odpowiednio 6 137 992 805,99 zł, w tym 178 304 360,49 zł i 118 616 227,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy;
2) Gospodarka regionalnej szansy;
3) Turystyka i przemysł kulturowy;
4) Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego;
5) Krakowski Obszar Metropolitalny;
6) Spójność wewnątrzregionalna;
7) Infrastruktura ochrony środowiska;
8) Współpraca międzyregionalna;
9) Pomoc techniczna.
3.  W ramach kwoty 1 355 863 222 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 6 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 14 511 586 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi 65 693 949,82 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 2  projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Lanckorona
685150 063--
Gmina Limanowa
68534 300--
Gmina Szczucin
6856 796 743--
Gmina Szczurowa
6855 744 730--
Gmina Wietrzychowice
6851 785 750--
Ogółem8514 511 586--
4.  Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów lub umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  2. 
1.  Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 92 269 185 euro, w tym 2 560 868 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi odpowiednio 417 702 600,50 zł, w tym 11 593 049,44 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375.
2.  W ramach kwoty 92 269 185 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 2 560 868 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi 11 593 049,44 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 3  projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Lanckorona
6--1526 482
Gmina Limanowa
6--156 053
Gmina Szczucin
6--151 199 425
Gmina Szczurowa
6--151 013 776
Gmina Wietrzychowice
6--15315 132
Ogółem--152 560 868
3.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.
4.  Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice. Poziom wkładu krajowego ustalony dla danej osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.
5.  Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do podpisania preumów lub umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  3.  Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4.  Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
195,00162 841 2305,008 570 591
290,00163 708 69810,0018 189 855
385,00101 004 03615,0017 824 242
485,00418 336 45715,0073 824 081
585,00175 397 05315,0030 952 421
670,84175 183 80429,1672 114 452
785,0098 003 51615,0017 294 738
895,2410 000 3994,76499 601
9100,0051 388 0290,000
ogółem na RPO85,001 355 863 22215,00239 269 981
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390); na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U.2015.2076) zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju.

Obecnie Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.103).

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390); na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U.2015.2076) zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju.

Obecnie Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.103).

4 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.