Zakres i tryb stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych... - M.P.1964.34.147 - OpenLEX

Zakres i tryb stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

Monitor Polski

M.P.1964.34.147

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1984 r.

UCHWAŁA Nr 126
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 1964 r.
w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". *

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej, zwanej dalej "ustawą", stosuje się ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały:
1)
w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
2)
w jednostkach wojsk wewnętrznych, Milicji Obywatelskiej, służby zdrowia i centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanych dalej "jednostkami MSW",
3)
w podległych Ministrowi Sprawiedliwości więzieniach, ośrodkach pracy oraz więziennych przedsiębiorstwach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych, zwanych dalej "zakładami karnymi",
4)
w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe", podległym Ministrowi Komunikacji.
2.
W jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, nie wymienionych w ust. 1 pkt 2, przepisy ustawy stosuje się w pełnym zakresie.
Przepisu art. 6 ust. 1 ustawy nie stosuje się do inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz jednostek MSW.
Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki dostosują do potrzeb i warunków jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz jednostek MSW przepisy wydawane na podstawie art. 4 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy.
Dla przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" Minister Komunikacji wydaje:
1)
przewidziane w art. 4 ust. 2 pkt 2, 5 i 6, art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy przepisy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej dotyczące urządzeń energetycznych:
a)
sieci elektroenergetycznych trakcji kolejowej oraz stacji zasilania tej trakcji,
b)
zabezpieczeń ruchu kolejowego,
c)
łączności kolejowej;
2)
przewidziane w art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy przepisy dotyczące trybu i zasad stwierdzania kwalifikacji osób, pod których kierownictwem i dozorem może być prowadzona eksploatacja urządzeń energetycznych nie wymienionych w pkt 1, oraz trybu i zasad stwierdzania kwalifikacji osób obsługujących te urządzenia.
1.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej sprawuje Wojskowa Inspekcja Paliwowo-Energetyczna, powołana przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.
2.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem w jednostkach MSW przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej sprawuje organ powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.
3.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem w zakładach karnych przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej sprawuje organ powołany przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.
4.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej sprawują organy wyznaczone przez Ministra Komunikacji.
5.
Przy wykonywaniu swych zadań organy, o których mowa w ust. 1-4, współpracują z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
1.
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej za wykroczenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej (Dz. U. Nr 22, poz. 114).
2.
Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej za wykroczenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 12, poz. 69).
3.
Funkcjonariusze Służby Więziennej za wykroczenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 436).
4.
Osoby odpowiedzialne za gospodarkę paliwowo-energetyczną w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" oraz pracownicy tego przedsiębiorstwa za wykroczenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w dekrecie z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216).
1.
Kary na pracowników cywilnych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, jednostkach MSW i zakładach karnych, przewidziane w art. 18 ustawy, oraz kary przewidziane w art. 19 ustawy nakładane są na wniosek organów, o których mowa w § 5 ust. 1-3.
2.
Przepisu art. 19 ustawy nie stosuje się:
1)
do jednostek budżetowych resortu obrony narodowej,
2)
do jednostek MSW.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Górnictwa i Energetyki, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 czerwca 1984 r. przepisy o gospodarce energetycznej pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej, o ile nie są sprzeczne z jej przepisami, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U.84.21.96).
1 § 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr 192 z dnia 22 czerwca 1968 r. (M.P.68.28.187) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1968 r.