Zakres i tryb konsultacji ze związkami zawodowymi.

Monitor Polski

M.P.1983.12.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1983 r.

UCHWAŁA Nr 23
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 marca 1983 r.
w sprawie zakresu i trybu konsultacji ze związkami zawodowymi.

W celu zapewnienia związkom zawodowym prawa opiniowania projektów aktów prawnych lub ich założeń w sprawach określonych w art. 6 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Organy administracji państwowej są obowiązane zasięgać opinii związków zawodowych w sprawach założeń lub projektów aktów prawnych, dotyczących praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych na zasadach określonych w uchwale.
2.
Organy administracji państwowej mogą zasięgać opinii związków zawodowych również w innych sprawach nie wymienionych w ust. 1.
1.
Zasięganie opinii w sprawach dotyczących praw i interesów ogółu pracowników polega na konsultowaniu ze związkami zawodowymi założeń aktów prawnych opracowanych przez właściwy naczelny lub centralny organ administracji państwowej. Założenia te powinny zawierać zwięzłe przedstawienie istniejącego stanu prawnego, uzasadnienie potrzeby nowych rozwiązań oraz wskazywać kierunki projektowanych zmian. Łącznie z założeniami aktu prawnego należy przedstawić skutki społeczne i finansowe projektowanych zmian.
2.
Konsultacja założeń aktu prawnego powinna obejmować:
1)
opublikowanie założeń aktu prawnego w środkach masowego przekazu,
2)
przyjmowanie - przez okres jednego miesiąca od daty opublikowania - uwag i wniosków przekazywanych przez związki zawodowe właściwemu naczelnemu lub centralnemu organowi administracji państwowej,
3)
przeprowadzenie przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami związków zawodowych, z uwzględnieniem związków, które zgłosiły propozycje odmienne od założeń aktu prawnego poddanego konsultacji,
4)
poinformowanie w sposób bezpośredni zainteresowanych związków zawodowych lub podanie do wiadomości w środkach masowego przekazu wyników konsultacji i uzasadnienia podjętej decyzji.
3.
Przeprowadzenie konsultacji w trybie określonym w ust. 2 może być uzupełnione spotkaniami konsultacyjnymi, przeprowadzonymi przez przedstawicieli właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) w zakładach pracy z aktywem związków zawodowych, w tym także ze związkami zawodowymi, które zgłosiły propozycje odmienne od założeń aktu prawnego poddanego konsultacji.
1.
Zasięganie opinii w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników jednej lub kilku pokrewnych branż polega na konsultowaniu ze związkami zawodowymi założeń lub projektów aktów prawnych, opracowanych przez właściwy naczelny lub centralny organ administracji państwowej.
2.
Konsultacja założeń lub projektu aktu prawnego powinna obejmować:
1)
przeprowadzenie przez ministra (kierownika urzędu centralnego) spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami związków zawodowych oraz
2)
zorganizowanie spotkań konsultacyjnych z aktywem związków zawodowych w zakładach pracy, z uwzględnieniem największych zakładów pracy danej gałęzi pracy.
Minister (kierownik urzędu centralnego) kierując pod obrady Rady Ministrów (Prezydium Rządu) projekt aktu prawnego, którego założenia lub tekst podlegały konsultacji, jest obowiązany do podania podstawowych uwag i wniosków zgłoszonych przez związki zawodowe w toku konsultacji, ze wskazaniem uwag i wniosków uwzględnionych oraz nie uwzględnionych wraz z ich uzasadnieniem.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) zorganizują w terminie do dnia 15 kwietnia 1983 r. spotkania z przedstawicielami związków zawodowych działających w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w celu przedstawienia problemów proponowanych im do konsultacji i omówienia trybu konsultacji.
Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych, każdy w swoim zakresie działania, określą zasady i tryb konsultacji ze związkami zawodowymi w podległych im jednostkach organizacyjnych, przy zachowaniu wymogów obronności i bezpieczeństwa Państwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1983 r.