Zakres i formy pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1991.18.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 13 maja 1991 r.
w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
1.
W celu podniesienia kwalifikacji naukowych, dydaktycznych i zawodowych nauczyciele akademiccy mogą być kierowani na następujące formy podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego:
1)
studia podyplomowe,
2)
kursy,
3)
szkolenia specjalizacyjne,
4)
staże naukowe i zawodowe,
5)
seminaria i konferencje.
2.
Skierowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dziekan wydziału zatrudniającego nauczyciela akademickiego lub kierownik innej jednostki organizacyjnej, w ramach posiadanych środków finansowych.
1.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na zorganizowane w systemie dziennym studium podyplomowe lub kurs przysługuje urlop szkoleniowy na czas trwania obowiązkowych zajęć, wynikających ściśle z programu nauczania.
2.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na prowadzone w systemie zaocznym studium podyplomowe lub kurs przysługuje urlop szkoleniowy na czas niezbędny do wzięcia udziału w zajęciach, nie dłuższy jednak niż:
1)
28 dni roboczych w ciągu całego okresu trwania nauki na studium,
2)
20 dni roboczych w ciągu całego okresu trwania nauki na kursie.
3.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na wieczorowe studium podyplomowe, kurs wieczorowy lub szkolenie specjalizacyjne przysługuje na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych.
1.
Do nauczycieli akademickich skierowanych na staż naukowy lub zawodowy stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385).
2.
Staż naukowy lub zawodowy odbywany jest zgodnie z indywidualnym programem, ustalonym w drodze porozumienia między bezpośrednim przełożonym pracownika, zainteresowanym i kierownikiem jednostki przyjmującej na staż, który zapewnia jego właściwą realizację.
W celu wzięcia udziału w seminarium lub konferencji nauczyciel akademicki może otrzymać urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych, w zależności od czasu trwania seminarium lub konferencji.
1.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na jedną z form podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego wymienionych w § 1 ust. 1, organizowanych poza miejscem jego zamieszkania i pracy, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której prowadzone jest kształcenie, i z powrotem, a także noclegów, według zasad określonych w przepisach, w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
2.
Jeżeli okres kształcenia, o którym mowa w ust. 1, jest dłuższy niż miesiąc, nauczycielowi akademickiemu przysługuje raz w miesiącu, poczynając od drugiego miesiąca, zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której prowadzone jest kształcenie, i z powrotem.
3.
Należności określone w ust. 1 i 2 może wypłacać jednostka organizacyjna, w której nauczyciel akademicki odbywa kształcenie. Należności te są refundowane przez uczelnię kierującą nauczyciela akademickiego.
Do wynagrodzenia za czas urlopów szkoleniowych stosuje się przepisy art. 108 ust. 5 i 6 ustawy o szkolnictwie wyższym.
Jeżeli udział nauczyciela akademickiego w jednej z form podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego wymienionych w § 1 ust. 1 jest uzależniony od wniesienia opłat, opłatę uiszcza uczelnia kierująca.
Nauczyciele akademiccy skierowani na jedną z form podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują określone w nich uprawnienia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1991 r.