Monitor Polski

M.P.1953.A-82.972

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 sierpnia 1953 r.
w sprawie zakresu funkcji i trybu powoływania komisarzy dewizowych.

Na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 32 ustawy dewizowej z. dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) i w związku z przepisem § 42 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej (Dz. U. Nr 21, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. Obrót towarowy i usługowy z zagranicą dokonywany przez przedsiębiorstwa i instytucje do tego obrotu powołane, jak również obrót wartościami dewizowymi z zagranicą dokonywany przez wykonawców narodowych planów gospodarczych z innych tytułów poddaje się kontroli dewizowej, wykonywanej przez komisarzy dewizowych.
§  2.
1. Do zakresu funkcji komisarzy dewizowych należy kontrola:
1) zawartych umów i innych zaistniałych tytułów obrotu, o którym mowa w § 1, oraz
2) przebiegu i sposobu rozliczeń i płatności. wynikających z tych tytułów

- z punktu widzenia planowości, zgodności z przepisami dewizowymi oraz zasadności i celowości w gospodarce dewizowej.

2. W wymienionym w ust. 1 zakresie komisarze dewizowi kontrolują w szczególności:
1) obrót towarowy, nie wyłączając transakcji kompensacyjnych, wiązanych, konsygnacyjnych i specjalnych;
2) usługi spedycji oraz przewozu lądowego, morskiego i powietrznego towarów i osób;
3) usługi portowe oraz dotyczące zaopatrywania statków;
4) ubezpieczenia i reasekuracje;
5) usługi pocztowe i telekomunikacyjne;
6) usługi w zakresie ochrony wynalazków i wzorów przemysłowych;
7) wymianę kulturalną;
8) budżetowe wydatki dewizowe;
9) usługi bankowe.
§  3. Osoby prawne i fizyczne jak również organizacje i instytucje nie będące osobami prawnymi obowiązane są na żądanie delegowanych do kontroli dewizowej komisarzy dewizowych udzielić wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach podlegających tej kontroli oraz udostępnić dotyczące tych spraw księgi, dokumenty i korespondencję (art. 37 ustawy dewizowej).
§  4. Tryb wykonywania kontroli, sprawozdawczość, postępowanie pokontrolne oraz zasady współpracy komisarzy dewizowych z innymi organami kontroli i władzami ustalą osobne przepisy.
§  5. Bezpośredni nadzór nad działalnością komisarzy dewizowych sprawuje Główny Komisarz Dewizowy.
§  6. Głównego Komisarza Dewizowego i komisarzy dewizowych powołuje się spośród pracowników Ministerstwa Finansów.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.