Zakres działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowej.

Monitor Polski

M.P.1969.52.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1969 r.
w sprawie zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowej.

Na podstawie § 1 uchwały nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 224) zarządza się, co następuje:
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego sprawuje koordynację międzyresortową następujących zagadnień dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższego:
1)
ustala - w oparciu o wytyczne Rady Ministrów, prognozy demograficzne oraz ustalone przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane - szczegółowe wytyczne do opracowania rocznych i dwuletnich planów w zakresie oświaty, placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnictwa wyższego,
2)
ustala w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) zasady tworzenia sieci szkolnej,
3)
ustala w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) limity i zasady przyjęć uczniów i studentów według typów szkół i kierunków kształcenia,
4)
opiniuje zgłaszane przez właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) zamierzenia inwestycyjne i lokalizacje szkół,
5)
opiniuje projekty zmian organizacyjnych w szkołach,
6)
opracowuje w porozumieniu z właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) zapotrzebowania na kadry pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
7)
opracowuje zbiorcze kompleksowe projekty planów rocznych i wieloletnich w zakresie wszystkich resortów prowadzących działalność w dziedzinie oświaty, placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnictwa wyższego,
8)
opracowuje w porozumieniu z Komitetem Pracy i Płac oraz właściwymi ministrami zbiorczo i w układzie resortowym projekty planów kształcenia i funduszu płac uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych,
9)
tworzy, w ramach ustalonego funduszu płac dla uczniów, nierozdzielną rezerwę, z której za jego zgodą mogą korzystać resorty, dysponując funduszem płac dla uczniów,
10)
dokonuje okresowych analiz sytuacji w szkolnictwie oraz inicjuje środki zapewniające realizację planowanych zadań,
11)
określa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) zasady dokształcania i doskonalenia kadr pedagogicznych,
12)
ustala nomenklatury zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego w porozumieniu z Komitetem Pracy i Płac.
1.
Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) prowadzących szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze do uzgadniania z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego:
1)
resortowych projektów planów rozwoju szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
2)
planów rozwoju sieci szkół, kierunków kształcenia oraz lokalizacji,
3)
spraw związanych z otwieraniem, przekształcaniem i likwidacją szkół.
2.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) przekazują Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego na jego wniosek informacje, analizy oraz inne dane dotyczące podległych im szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
1.
Upoważnia się Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego do przeprowadzania bezpośrednio lub za pośrednictwem organów administracji szkolnej prezydiów rad narodowych kontroli i oceny pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych podległych innym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz do przedstawiania wniosków i postulatów w szczególności w zakresie organizacji, wyników nauczania i wychowania, warunków pracy szkół, doboru kadr pedagogicznych, prawidłowości sieci szkół i kierunków kształcenia oraz wykorzystania obiektów szkolnych.
2.
Uprawnienia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego przewidziane w ust. 1 nie ograniczają obowiązków i uprawnień właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub jego organów do samodzielnego przeprowadzania kontroli i oceny pracy podległych mu szkół.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie ograniczają funkcji koordynacyjnych w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, wynikających z dotychczasowych przepisów.
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego określi, które z zadań wymienionych w zarządzeniu będą wykonywane za pośrednictwem organów administracji szkolnej prezydiów rad narodowych, oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego opracuje i przedłoży Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 stycznia 1970 r. projekty aktów niezbędnych do uzgodnienia obowiązujących przepisów z ustalonym w tym zarządzeniu zakresem działania Ministra z tytułu koordynacji międzyresortowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.