§ 7. - Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

Monitor Polski

M.P.1960.96.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.
§  7.
1.
Minister Finansów zapewni w budżecie centralnym Ministerstwa Gospodarki Komunalnej na cele rozbiórki i odgruzowania nieruchomości położonych na terenie miast i osiedli i będących w zarządzie organów do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych niezbędne środki finansowe w kwocie do 320 mln zł na lata 1961-1964. Na 1961 r. przyznaje się dotację w wysokości 140 mln zł.
2.
Upoważnia się Ministra Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów do rozdziału kwoty 320 mln zł, o której mowa w ust. 1, na poszczególne lata 1961-1964 oraz na poszczególne województwa.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1, objęte są budżetem centralnym i są przydzielane przez Ministra Gospodarki Komunalnej prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w miarę postępu robót.