Zakłady budżetowe.

Monitor Polski

M.P.1978.7.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 stycznia 1978 r.
w sprawie zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie określa:
1)
które państwowe jednostki organizacyjne są lub mogą być zakładami budżetowymi,
2)
zasady gospodarki finansowej tych zakładów.
2.
W formie zakładów budżetowych działają określone imiennie oraz mogą działać określone rodzajowo państwowe jednostki organizacyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
1.
Użyte w zarządzeniu określenie "utworzenie zakładu budżetowego" oznacza podjęcie decyzji nadającej państwowej jednostce organizacyjnej uprawnienie do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w zarządzeniu, a użyte w zarządzeniu określenie "likwidacja zakładu budżetowego" oznacza uchylenie takiej decyzji.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostkach nadrzędnych, należy przez to rozumieć:
1)
w stosunku do zakładów budżetowych budżetu centralnego - właściwego ministra lub podległą mu jednostkę organizacyjną, której jest podporządkowany zakład budżetowy,
2)
w stosunku do zakładów budżetowych budżetu terenowego - właściwy terenowy organ administracji państwowej.
3.
Przepisy § 1-25 zarządzenia stosuje się do wszystkich zakładów budżetowych, chyba że przepisy § 26-38 stanowią inaczej.
1.
Zakładami budżetowymi mogą być państwowe jednostki organizacyjne, jeżeli rozmiar ich działalności i warunki miejscowe lub względy gospodarcze uzasadniają potrzebę utworzenia zakładu, a w szczególności jeżeli przychody tych jednostek, po wyłączeniu dotacji budżetowej, stanowią nie mniej niż 60% rozchodów.
2.
Zakład budżetowy może być także utworzony, mimo że przychody są niższe niż określone w ust. 1, jeżeli:
1)
w chwili tworzenia zakładu budżetowego istnieją podstawy do osiągnięcia przez zakład w latach następnych przychodów w wysokości określonej w ust. 1 albo
2)
utworzenie zakładu budżetowego, przy uwzględnieniu jego źródeł przychodów, przyczyni się do zmniejszenia obciążenia budżetu z tytułu pokrywania kosztów działalności jednostki organizacyjnej lub
3)
działalność zakładu wiąże się z realizacją wpływów od ludności, a wpływy te sprzyjają rozwijaniu tej działalności.
1.
Decyzję o utworzeniu zakładu budżetowego, określonego rodzajowo w załączniku do zarządzenia, podejmuje w zakresie budżetu centralnego właściwy minister, a w zakresie budżetów terenowych - właściwy terenowy organ administracji państwowej.
2.
Decyzja o utworzeniu zakładu budżetowego powinna określać:
1)
nazwę i siedzibę państwowej jednostki organizacyjnej, która ma być zakładem budżetowym,
2)
podstawę prawną działania jednostki organizacyjnej,
3)
przedmiot działalności,
4)
właściwy budżet, z którym zakład będzie się rozliczał,
5)
źródła przychodów oraz przeznaczenie rozchodów.
Zakład budżetowy może być utworzony tylko z dniem 1 stycznia na podstawie wniosku zgłoszonego w terminie do dnia 1 lipca roku poprzedniego. Utworzenie zakładu budżetowego w innym terminie wymaga:
1)
zgody Ministra Finansów - co do zakładu budżetu centralnego,
2)
zgody właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - co do zakładu budżetu terenowego stopnia podstawowego.
1.
Jeżeli zakład budżetowy nie spełnia warunków, o których mowa w § 3, właściwy organ (§ 4 ust. 1) zarządzi likwidację zakładu oraz włączy jego dochody i wydatki do budżetu.
2.
O likwidacji zakładu budżetowego organ właściwy do przeprowadzenia likwidacji zawiadamia Ministra Finansów.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w razie gdy likwidowany zakład budżetowy jest określony rodzajowo w załączniku do zarządzenia.
4.
Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych podlegają przekazaniu na dochody budżetowe.
1.
Podstawę gospodarki finansowej zakładu budżetowego stanowi plan finansowy ustalający przychody i rozchody z tytułu całokształtu działalności oraz stan funduszu obrotowego zakładu budżetowego na początek i koniec roku. Planowany stan funduszu obrotowego zakładu budżetowego na koniec roku nie może przekraczać normatywu zapasów materiałów zwiększonego nie więcej niż o 1/12 planowanych kosztów. W zakładach budżetowych, w których zużycie materiałów stanowi znaczny odsetek kosztów, planowany stan funduszu na koniec roku powinien być ustalony na odpowiednio niższym poziomie. Przychody zakładu budżetowego obejmują jego dochody i inne przychody nie będące dochodami, a w szczególności: dotacje, przelewy redystrybucyjne, dobrowolne wpłaty, zwiększenia funduszu obrotowego itp. Rozchody zakładu budżetowego obejmują jego koszty i inne rozchody nie będące kosztami, a w szczególności: wpłaty do budżetu, przelewy środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów, przelewy redystrybucyjne, zmniejszenia funduszu obrotowego itp.
2.
Do planu finansowego załącza się:
1)
kalkulację i uzasadnienie przychodów,
2)
kalkulację i uzasadnienie rozchodów z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji zatrudnienia i funduszu płac,
3)
dane co do normatywu i stanu zapasów materiałów oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek roku.
3.
Zasady opracowywania planów finansowych zakładów budżetowych oraz wzory tych planów są ustalane przepisami dotyczącymi opracowywania projektu budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych.
Zakłady budżetowe stosują w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
Normatyw zapasów materiałów zakładu budżetowego ustala kierownik zakładu na podstawie wytycznych właściwego ministra.
1.
Zakładowi budżetowemu może być przyznana dotacja z budżetu w wysokości różnicy między planowanymi rozchodami i planowanym stanem funduszu obrotowego na koniec roku (§ 7 ust. 1) a planowanymi przychodami i planowanym stanem funduszu na początek roku.
2.
Z dotacji budżetowej nie korzystają:
1)
zakłady usług socjalnych,
2)
okręgowe urzędy miar łącznie z podległymi jednostkami,
3)
urzędy probiercze,
4)
profilaktyczne domy zdrowia,
5)
terenowe zakłady usługowe,
6)
zespoły usług projektowych,
7)
biura pośrednictwa zamiany mieszkań,
8)
wojewódzkie warsztaty napraw i konserwacji sprzętu medycznego pod nazwą "Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego",
9)
ośrodki wczasowe i kolonijne więziennictwa,
10)
Centralne Biuro Jakości Wyrobów w Warszawie,
11)
Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego w Warszawie,
12)
Dom Pracy Twórczej w Ustroniu.
3.
W uzasadnionych wypadkach nowo utworzonemu zakładowi budżetowemu może być przyznana dotacja z budżetu do wysokości 1/12 planowanych rocznych kosztów na utworzenie funduszu obrotowego, bez względu na planowany roczny wynik działalności. Nie dotyczy to zakładów wymienionych w ust. 2 pkt 1.
Jeżeli planowany stan funduszu obrotowego zakładu budżetowego na początek roku łącznie z planowanymi przychodami przekracza kwotę planowanych rozchodów oraz planowany stan funduszu obrotowego zakładu na koniec roku (§ 7 ust. 1) - różnicę uwzględnia się w planie jako wpłatę do budżetu.
W zakresie finansowania inwestycji i remontów zakładów budżetowych stosuje się przepisy w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
1.
Po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm i po ustaleniu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu centralnego ministrowie ustalają kwoty wpłat do budżetu, dotacji z budżetu oraz składników funduszu płac mających charakter dyrektywny:
1)
dla poszczególnych zakładów budżetowych bezpośrednio podległych ministrowi,
2)
zbiorczo dla zakładów budżetowych podporządkowanych jednostkom organizacyjnym podległym ministrowi.
2.
Jednostki nadrzędne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w granicach kwot ustalonych zbiorczo dla podporządkowanych im zakładów budżetowych ustalają dla poszczególnych zakładów budżetowych kwoty wpłat do budżetu, dotacji z budżetu oraz składników funduszu płac mających charakter dyrektywny.
3.
Jednostki nadrzędne, niezależnie od ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalają kwoty planowanego funduszu obrotowego na koniec roku (§ 7 ust. 1).
4.
Kierownicy zakładów budżetowych zatwierdzają plany finansowe zakładów zgodnie z ustaleniami, o których mowa w ust. 1-3.
5.
Jednostka nadrzędna może zastrzec sobie prawo zatwierdzania planów finansowych podporządkowanych zakładów budżetowych.
1.
Po uchwaleniu budżetu terenowego przez radę narodową i po ustaleniu szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu terenowe organy administracji państwowej ustalają dla poszczególnych zakładów budżetowych kwoty wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, składników funduszu płac mających charakter dyrektywny oraz kwoty planowanego funduszu obrotowego na koniec roku (§ 7 ust. 1).
2.
W zakresie zatwierdzania planów finansowych zakładów budżetowych stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 4 i 5.
1.
Bank otwiera rachunek dla nowo utworzonego zakładu budżetowego na podstawie decyzji o jego utworzeniu.
2.
Wypłaty z rachunku ograniczone są wysokością sum zgromadzanych na tym rachunku.
1.
Zmiany planów finansowych zakładów budżetowych powodujące zwiększenie dotacji budżetowych ponad ustalenia, o których mowa w § 13 ust. 1 i w § 14 ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie po wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie.
2.
Zmiany planów finansowych zakładów budżetowych powodujące zmniejszenie wpłat do budżetu w stosunku do ustaleń, o których mowa w § 13 ust. 1 i w § 14 ust. 1, mogą być dokonywane za zgodą:
1)
Ministra Finansów - w stosunku do zakładów budżetu centralnego,
2)
właściwego terenowego organu administracji państwowej - w stosunku do zakładów budżetu terenowego.
3.
Rozchody ustalone w poszczególnych paragrafach planu finansowego zakładu budżetowego mogą być przekraczane bez zmiany planu, jeżeli jest to uzasadnione względami gospodarczymi i jeżeli znajdują pokrycie w ponadplanowych przychodach lub w środkach nie wykorzystanych w innych paragrafach, pod warunkiem że nie spowoduje to:
1)
zwiększenia kosztów funduszu płac w składnikach mających charakter dyrektywny,
2)
zmniejszenia wpłaty do budżetu.
4.
Jednostki nadrzędne mogą sobie zastrzec prawo wyrażania zgody na przekraczanie przez podległe zakłady rozchodów w stosunku do ustaleń planu finansowego.
5.
Zwiększenie lub zmniejszenie składników funduszu płac mających charakter dyrektywny, dokonane z mocy odrębnych przepisów przez jednostki nadrzędne, wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w planie zakładu budżetowego.
1.
Zakład budżetowy, którego plan finansowy przewiduje wpłatę do budżetu, dokonuje tej wpłaty za I, II i III kwartał w ciągu 15 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo do dnia 31 grudnia i ostatecznie - w ciągu 5 dni po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego przez jednostkę nadrzędną.
2.
Wpłatę do budżetu za I, II i III kwartał oraz zaliczkową za IV kwartał ustala się w takim stosunku do faktycznie osiągniętych dochodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych dochodów, przy czym przy ustalaniu wpłaty zaliczkowej za IV kwartał przyjmuje się za podstawę dochody osiągnięte do dnia 25 grudnia.
3.
Wpłatę ostateczną do budżetu za IV kwartał stanowi nadwyżka funduszu obrotowego zakładu budżetowego ponad planowany stan tego funduszu na koniec roku, za który dokonuje się rozliczenia (§ 7 ust. 1).
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zakładów budżetowych, których plany finansowe nie przewidują wpłaty do budżetu.
1.
Odstępstwa od zasad określonych w § 17 ust. 2 dopuszczalne są w uzasadnionych wypadkach na wniosek zakładu budżetowego za zgodą jednostki nadrzędnej.
2.
W uzasadnionych wypadkach, na wniosek zakładu budżetowego, za zgodą:
1)
Ministra Finansów - w zakresie wpłat do budżetu centralnego,
2)
właściwego terenowego organu administracji państwowej - w zakresie wpłat do budżetu terenowego

z kwoty podlegającej przekazaniu do budżetu po zakończeniu roku (§ 17 ust. 3 i 4) może być pozostawiona do dyspozycji zakładu budżetowego kwota do wysokości 25% planowanego stanu funduszu obrotowego zakładu na koniec roku.

1.
W razie niedokonania przez zakład budżetowy wpłat do budżetu na zasadach ustalonych w § 17 ust. 3 i 4 bank dokona przelewu odpowiedniej kwoty na dochody budżetowe na podstawie zlecenia pokrycia należności budżetowych, wystawionego przez jednostkę nadrzędną.
2.
Zakład budżetowy, który nie dokonuje w terminie wpłat do budżetu, przekazuje na rachunek dochodów budżetowych odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących jednostki gospodarki uspołecznionej.
1.
Dotację budżetową (§ 10 ust. 1) przekazuje się na I kwartał w wysokości 1/4 planowanej dotacji rocznej, a na następne kwartały, po przedstawieniu przez zakład odpowiednich danych dotyczących wykonania planu - w takim stosunku do planowanej dotacji rocznej, w jakim pozostają faktycznie osiągnięte dochody w kwartale poprzedzającym kwartał, na który przekazuje się dotację, do planowanych rocznych dochodów. W miesiącu grudniu może nastąpić uzupełnienie dotacji budżetowej do poziomu określonego stosunkiem zrealizowanych dochodów do planowanych rocznych dochodów, z tym że łączna kwota przekazanej dotacji nie może przekroczyć kwoty dotacji ustalonej w planie finansowym zakładu budżetowego.
2.
W zakładach budżetowych o zróżnicowanym tempie realizacji zadań w ciągu roku (sezonowość) może być przyjęty tryb przekazywania dotacji budżetowej, uwzględniający dostosowanie jej wysokości w poszczególnych kwartałach do zapotrzebowania określonego rozmiarami planowanych zadań. Kwota nadmiernie udzielonej dotacji podlega potrąceniu z kwoty dotacji należnej na kwartał następny.
3.
Jednostka nadrzędna wstrzyma przekazanie dotacji, jeżeli zakład nie dokonał zgodnie z przepisami § 17 ust. 3 i 4 rozliczenia z budżetem nadwyżki funduszu obrotowego ponad planowany stan funduszu na koniec roku.
Jeżeli względy gospodarcze nie pozwalają przejściowo na pełne pokrycie rozchodów zakładu budżetowego z osiąganych przychodów, zakład ten może korzystać z krótkoterminowego kredytu bankowego, a zakład budżetu terenowego ponadto ze zwrotnego zasiłku kasowego z terenowego funduszu zasobowego.
Wpływy z tytułu likwidacji i zbycia środków trwałych zakładu budżetowego stanowią zyski nadzwyczajne, a koszty tej likwidacji lub zbycia - straty nadzwyczajne zakładu.
Zakład budżetowy prowadzi księgowość zgodnie z typowym planem kont dla jednostek i zakładów budżetowych oraz sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.
Kontrolę prawidłowości rozliczeń zakładów budżetowych z budżetom przeprowadzają:
1)
okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej (wydziały zamiejscowe) - w zakresie zakładów budżetu centralnego,
2)
terenowe organy administracji państwowej - w zakresie zakładów budżetów terenowych.
1.
Jeżeli statut państwowej jednostki organizacyjnej będącej zakładem budżetowym przewiduje posiadanie przez nią oddziałów, mogą one za zgodą jednostki nadrzędnej prowadzić gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych i mieć własne rachunki bankowe we właściwych miejscowo oddziałach banku.
2.
Kierownik zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy oddziału zakładu budżetowego, jeżeli nie przekaże uprawnień w tym zakresie kierownikowi oddziału.
3.
Zmiany planu finansowego oddziału zakładu budżetowego w zakresie wpłat do budżetu i dotacji z budżetu dokonywane są przez kierownika zakładu budżetowego z zachowaniem przepisów § 16 ust. 1 i 2.
4.
Oddział zakładu budżetowego, który zgodnie z planem finansowym ma przekazywać środki na rachunek zakładu budżetowego, dokonuje wpłat na zasadach określonych w § 17, w terminach ustalonych przez kierownika zakładu.
5.
Do oddziałów zakładów budżetowych stosuje się odpowiednio przepisy § 7-12, 15, 16 ust. 3 i 5, § 19, 20, 23 i 24.
1.
Na terenie gminy (miasta i gminy) oraz miasta żłobki, przedszkola (z wyjątkiem prowadzonych przy szkołach podstawowych) i dziecińce wiejskie, domy wczasów dziecięcych oraz placówki akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą prowadzać wspólną gospodarkę finansową w formie jednego zakładu budżetowego dla każdego rodzaju takich urządzeń.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żłobków, przedszkoli i świetlic dziecięcych Ministerstwa Komunikacji na terenie poszczególnych okręgowych dyrekcji kolei państwowych.
3.
Przychody zakładów budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, z tytułu:
1)
dobrowolnych wpłat rodziców,
2)
wpłat z zakładowych funduszów socjalnego i nagród,
3)
wpłat komitetów rodzicielskich, organizacji społecznych, związkowych itp.,
4)
darów w naturze,
5)
hodowli trzody chlewnej i uprawy roślin,

powinny być przeznaczone na rozszerzenie zakresu świadczeń lub podniesienie ich poziomu.

Przedszkola nie dokonują wpłaty do budżetu nadwyżki funduszu obrotowego, o której mowa w § 17 ust. 3. Nadwyżka ta podlega potrąceniu z dotacji budżetowej należnej przedszkolu na II kwartał.
1.
Dochody placówek akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie zakładu budżetowego, zwanych w dalszym ciągu "placówkami wypoczynku", pobierają jednostki organizujące akcję.
2.
Placówki wypoczynku mogą bez pośrednictwa jednostek organizujących akcję:
1)
przyjmować dary w naturze,
2)
pobierać dobrowolne wpłaty rodziców, opłaty personelu za wyżywienie oraz opłaty za posiłki jednorazowe.
3.
Jednostki organizujące akcję wypoczynku mogą pokrywać zastępczo niektóre koszty placówek wypoczynku, a w szczególności koszty osobowe oraz koszty urządzenia placówek wypoczynku.
4.
Podstawę gospodarki finansowej placówki wypoczynku stanowi plan finansowy tej placówki oraz łączny plan placówek wypoczynku, obejmujący przychody i rozchody placówek podległych jednostce organizującej akcję wraz z przychodami i rozchodami realizowanymi przez tę jednostkę zastępczo (ust. 3).
5.
Jednostki organizujące akcję wypoczynku opracowują i zatwierdzają plany finansowe placówek wypoczynku z udziałem kierowników placówek w terminie poprzedzającym uruchomienie tych placówek.
6.
Bank otwiera rachunek do dyspozycji jednostki organizującej akcję wypoczynku łącznie dla wszystkich placówek wypoczynku podległych tej jednostce.
7.
Na pokrycie kosztów objętych planem finansowym, nie znajdujących pokrycia w przychodach uzyskiwanych bezpośrednio przez placówkę wypoczynku, placówka ta otrzymuje do rozliczenia czeki potwierdzone.
8.
Zmian planu finansowego placówki wypoczynku dokonuje jednostka organizująca akcję.
9.
Koszty wyżywienia w placówce wypoczynku mogą być zwiększane z ponadplanowych przychodów uzyskiwanych przez placówkę (ust. 2) oraz z oszczędności na innych kosztach rzeczowych, jeżeli racjonalna gospodarka placówki pozwala na zmniejszenie tych kosztów.
10.
Przekroczenie łącznego planu finansowego, wynikające ze zwiększenia kosztów wyżywienia dokonanego w trybie ust. 9, należy uzasadnić w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego.
11.
Saldo środków pieniężnych jednostki organizującej akcję wypoczynku na koniec roku pozostaje na jej rachunku na rok następny.
Świetlice szkolne o rozszerzonym programie działalności opiekuńczej i wychowawczej, zwane "półinternatami", mogą otrzymywać dotację z budżetu z przeznaczeniem na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów usług świadczonych wychowankom (opieka i dożywianie) kwalifikującym się do otrzymania pomocy społecznej.
Przyzakładowe urządzenia socjalne prowadzą księgowość zgodnie z branżowymi planami kont właściwymi dla zakładów pracy.
Ośrodki wczasowe i kolonijne więziennictwa otrzymują dotacje, o których mowa w § 10 ust. 1 i 3, ze środków specjalnych typu 04 "Środki dla gospodarstw pomocniczych jednostek więziennictwa i zakładów dla nieletnich" oraz przekazują na rzecz tych środków nadwyżkę funduszu obrotowego, o której mowa w § 17 ust. 3. Na rzecz środków specjalnych typu 04 przekazuje się także środki pieniężne, o których mowa w § 6 ust. 4, pozostałe po zlikwidowaniu ośrodków wczasowych i kolonijnych więziennictwa.
Ośrodki sportu i rekreacji nie korzystające z dotacji budżetowych przekazują nadwyżkę funduszu obrotowego, o której mowa w § 17 ust. 3, na terenowy fundusz turystyki i wypoczynku.
1.
Zakładom gospodarki komunalnej może być nadana forma zakładu budżetowego, jeżeli dochód zakładu stanowi 60% ogółu kosztów działalności eksploatacyjnej, nie mniej jednak niż 0,5 mln zł rocznie.
2.
Zakładom gospodarki mieszkaniowej może być nadana forma zakładu budżetowego, jeżeli gospodarują zasobami o powierzchni użytkowej lokali w zarządzanych budynkach nie mniejszej niż 2.000 m2.
3.
Na terenie gminy (miasta i gminy) może być utworzony tylko jeden zakład budżetowy gospodarki komunalnej i jeden zakład budżetowy gospodarki mieszkaniowej. Jeżeli rozmiary zadań z zakresu gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej nie uzasadniają utworzenia odrębnych zakładów budżetowych - może być utworzony jeden zakład budżetowy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
4.
Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej może nie spełniać warunków określonych w ust. 1.
5.
Podstawę gospodarki finansowej zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej stanowi jeden plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
6.
W zakładzie gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz w zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wszelkie remonty zalicza się do kosztów działalności eksploatacyjnej.
7.
Zakłady gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zarządzające budynkami w formie administracji zleconej, stosują w tym zakresie przepisy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej.
Terenowe zakłady usługowe i biura pośrednictwa zamiany mieszkań mogą być prowadzone w formie zakładów budżetowych, jeżeli obroty tych zakładów z tytułu usług dla ludności wynoszą co najmniej 250 tys. zł rocznie.
1.
W zakładach weterynarii planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku nie może przekraczać normatywu zapasów zwiększonego o 1/12 planowanych kosztów oraz o stan należności nie przekraczający jednak 1/12 dochodów za usługi na rzecz gospodarki uspołecznionej i usługi finansowane z budżetu centralnego w części Ministerstwa Rolnictwa.
2.
Zakłady weterynarii nie dokonują wpłaty do budżetu nadwyżki funduszu obrotowego, o której mowa w § 17 ust. 3, lecz przeznaczają ją na cele określone przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów.
W działach egzekucyjnych urzędów terenowych organów administracji państwowej planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku nie może przekraczać 25% planowanych kosztów.
Do profilaktycznych domów zdrowia nie stosuje się przepisów § 11 i 17 ust. 4.
Zasady powoływania, organizacji i finansowania zakładów usług socjalnych, działających przy jednostkach budżetowych, normują odrębne przepisy.
Przepisy zarządzenia dotyczące ministrów stosuje się również do kierowników urzędów centralnych.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1972 r. Nr 1, poz. 5 i z 1973 r. Nr 17, poz. 107),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi (Dz. Urz. Min. Fin. z 1971 r. Nr 16, poz. 42 i z 1973 r. Nr 5, poz. 13).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

Jednostek organizacyjnych, które działają (mogą działać) w formie zakładów budżetowych.

I. W zakresie urządzeń socjalnych i kulturalnych:

1) żłobki, przedszkola typu miejskiego i przedszkola typu wiejskiego (z wyjątkiem przedszkoli przy szkołach podstawowych), domy wczasów dziecięcych oraz dziecińce wiejskie (bt),

2) przyzakładowe żłobki, przedszkola i świetlice dziecięce (bt),

3) żłobki, przedszkola i świetlice dziecięce Ministerstwa Komunikacji (bc),

4) placówki akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży prowadzone przez terenowe organy administracji państwowej dla dzieci osób nie uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu socjalnego, dla dzieci kierowanych do tych placówek przez zakłady pracy pokrywające pełne koszty pobytu z zakładowego funduszu socjalnego oraz dla dzieci uczestniczących w koloniach zdrowotnych (bt),

5) ośrodki kolonijne Ministerstwa Oświaty i Wychowania dla dzieci i młodzieży z zagranicy (bc),

6) ośrodki wczasowe i kolonijne więziennictwa (bc),

7) świetlice szkolne o rozszerzonym programie działalności opiekuńczej i wychowawczej, zwane "półinternatami" (bt),

8) stałe szkolne schroniska młodzieżowe (bt),

9) ośrodki sportu i rekreacji (bt),

10) domy (ośrodki) kultury (bt),

11) muzea (bc, bt),

12) profilaktyczne domy zdrowia (bc),

13) dzienne domy pomocy społecznej (bt),

14) zakłady usług socjalnych (bc, bt),

15) wojewódzkie warsztaty napraw i konserwacji sprzętu medycznego pod nazwą "Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego" (bt),

16) Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie (bc),

17) Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie (bc),

18) Dom Pracy Twórczej w Ustroniu (bc),

19) Dom Pracy i Wypoczynku w Radziejowicach (bc),

20) Prewentorium Przeciwgruźlicze w Maciejowcu (bc),

21) Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie (bc),

22) Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie (bc),

23) Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Warszawie (bc),

24) Filmoteka Polska w Warszawie (bc),

25) Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie (bc),

26) Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie (bt),

27) Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego w Warszawie (bt).

II. Inne:

1) wojewódzkie zakłady weterynarii (bt),

2) stacje zabiegów ochrony roślin (bt),

3) zakłady gospodarki komunalnej oraz zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (bt),

4) zakłady gospodarki mieszkaniowej (bt),

5) terenowe zakłady usługowe (bt),

6) zespoły usług projektowych (bt),

7) biura pośrednictwa zamiany mieszkań (bt),

8) okręgowe urzędy miar, łącznie z podległymi jednostkami (bc),

9) urzędy probiercze (bc),

10) izby wytrzeźwień (bt),

11) ośrodki badań i kontroli środowiska urzędów wojewódzkich (miast stopnia wojewódzkiego - bt),

12) działy egzekucyjne urzędów terenowych organów administracji państwowej (bt),

13) Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie i okręgowe stacje hodowli zwierząt (bc),

14) Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych w Warszawie (bc),

15) Polska Agencja Prasowa w Warszawie (bc),

16) Centralny Inspektorat Standaryzacji w Warszawie (bc),

17) Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach (bc),

18) Zarząd Artykułów Sanitarnych w Warszawie (bc),

19) Centralne Biuro Jakości Wyrobów w Warszawie (bc),

20) Zakład do Spraw Remontów Obiektów JWAR w Polsce (bc),

21) Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców w Warszawie (bc).

Podany w nawiasie skrót "bc" oznacza, że zakłady budżetowe działają w zakresie budżetu centralnego, a skrót "bt" oznacza, że zakłady budżetowe działają w zakresie budżetów terenowych.