Monitor Polski

M.P.1954.A-20.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 13 stycznia 1954 r.
w sprawie zakładania w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.

Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism (Dz. U. z 1951 r. Nr 6, poz. 54 i z 1953 r. Nr 37, poz. 155) zarządza się, co następuje:
Rodzaje skrzynek oraz sposób ich zakładania i użytkowania.
§  1.
1. Ustala się następujące rodzaje skrzynek listowych, zakładanych w domach mieszkalnych, a przeznaczonych do doręczania mieszkańcom korespondencji i czasopism:
1) skrzynki 7-przegrodowe o wymiarach dla skrzynki naściennej: 695 mm x 350 mm x 190 mm, a dla wpuszczanej w mur: 895 mm x 350 mm x 190 mm;
2) skrzynki 9-przegrodowe o wymiarach dla skrzynki naściennej: 875 mm x 350 mm x 190 mm, a dla wpuszczanej w mur: 1.075 mm x 350 mm x 190 mm;
3) skrzynki 12-przegrodowe o wymiarach dla skrzynki naściennej: 605 mm x 650 mm x 190 mm, a dla wpuszczanej w mur: 805 mm x 650 mm x 190 mm;
4) skrzynki 18-przegrodowe o wymiarach dla skrzynki naściennej: 875 mm x 650 mm x 190 mm, a dla wpuszczanej w mur: 1.075 mm x 650 mm x 190 mm.
2. Wszystkie przegrody posiadają wymiar: 80 mm x 300 mm x 250 mm.
3. Skrzynki wykonane są z blachy i profili żelaznych, a ścianki poziome przegród z płyt spilśnionych lub blachy.
4. Przegrody posiadają u góry uchwyty przeznaczone do zakładania kartek z nazwiskami lokatorów. Na drzwiczkach pod zamkiem każdej przegrody znajdują się dwa poprzeczne wcięcia przeznaczone do umieszczania tabliczek z numerami mieszkań lokatorów.
5. Szczegółowe rysunki skrzynek listowych są zamieszczone w normach resortowych (NR), które będą do nabycia po wydaniu ich drukiem przez Polski Komitet Normalizacyjny.
6. W budynkach mieszkalnych specjalnych (np. reprezentacyjnych), gdzie względy architektoniczne tego wymagają, lub w budynkach stanowiących własność prywatną można zawieszać skrzynki listowe, których ściana przednia (zewnętrzna) będzie dostosowana do charakteru wnętrza, z tym aby skrzynki odpowiadały poza tym warunkom technicznym wyżej określonym. W tym przypadku koszty wykonania i zawieszenia skrzynek obciążają inwestora lub właściciela.
7. Przy projektowaniu nowych budynków mieszkalnych projektant powinien przewidzieć miejsce na zawieszenie skrzynek listowych.
§  2.
1. Skrzynki należy umieszczać wewnątrz budynku na parterze (w bramach, sieniach itp.) w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, oświetlonym i zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Jeżeli budynek posiada kilka wejść lub klatek schodowych, każde wejście lub klatka powinny być zaopatrzone w skrzynki dla lokatorów, mieszkających w tej części domu.
2. Skrzynki należy zawieszać na wysokości 0,7 m licząc od podłogi do dolnej krawędzi skrzynki.
3. Wolna przestrzeń przed skrzynką, umożliwiająca jej otwarcie, powinna wynosić: dla skrzynek 7 i 9-przegrodowych - 0,4 m, a dla skrzynek 12 i 18-przegrodowych - 0,7 m.
4. Skrzynki naścienne zawiesza się na ścianie przy pomocy ramy zakotwionej w murze. Jeżeli szczupłość przejścia nie pozwala na zainstalowanie skrzynki naściennej, a grubość muru na to zezwala, stosuje się skrzynki wpuszczane w mur.
5. W każdej skrzynce jedna przegroda przeznaczona jest na korespondencję zwracaną. Jeżeli ze względów technicznych w jednej sieni lub wejściu umieszczono więcej niż jedną skrzynkę naścienną, na korespondencję zwracaną przeznacza się tylko jedną przegrodę w jednej z zawieszonych w bramie, sieni lub wejściu skrzynek naściennych.
6. Każda przegroda zamykana jest oddzielnie kluczykiem oznaczonym numerem serii oraz zaopatrzona jest od strony naściennej w otwór, służący do wrzucania korespondencji i czasopism. Zamki poszczególnych przegród powinny być różne.
7. Kluczyk od przegrody w skrzynce otrzymuje lokator, któremu przydzielono przegrodę bezpłatnie do użytkowania, za pośrednictwem doręczyciela z właściwego dzielnicowego urzędu pocztowego. O ile jedno mieszkanie zajmuje kilku współnajemców, każdy z nich ma prawo do otrzymania kluczyka od przegrody w skrzynce listowej, przeznaczonej dla danego lokalu, na koszt zainteresowanych, przy czym jeden kluczyk otrzymuje główny lokator bezpłatnie.
8. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania i opróżnienia zajmowanego lokalu lokator obowiązany jest zwrócić kluczyk od przegrody w skrzynce listowej administracji budynku, która powinna czuwać nad dopełnieniem tego obowiązku przy zdawaniu lokalu. Kluczyki od czasowo nie przydzielonych (wolnych) przegród administracja budynku powinna niezwłocznie zwrócić właściwemu dzielnicowemu urzędowi pocztowemu.

Kolejność zakładania skrzynek.

§  3.
1. Ustala się następującą kolejność miast, w których stosownie do istniejących potrzeb będą zakładane w najbliższych latach skrzynki listowe wymienione w § 1: Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Gdańsk, Stalinogród, Zielona Góra, Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn, Koszalin, Rzeszów, Szczecin, Gliwice, Bytom, Chorzów, Sosnowiec, Zabrze, Siemianowice, Częstochowa, Wrocław, Białystok, Kielce, Opole, Przemyśl, Wałbrzych, Legnica, Świdnica, Świętochłowice, Jelenia Góra, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Gdynia, Elbląg, Sopot, Tczew, Radom, Pabianice, Zgierz, Piotrków Tryb., Słupsk, Racibórz, Mysłowice. W dalszej kolejności inne miasta według potrzeb.
2. Dyrekcje okręgowe poczty i telekomunikacji i Dyrekcja Okręgowa Poczty w Warszawie ustalają w porozumieniu z właściwymi prezydiami rad narodowych kolejność zakładania skrzynek listowych w obrębie miasta w zależności od dzielnicy i kategorii budynków. Zakładanie skrzynek w mieście powinno odbywać się kolejno dzielnicami, to znaczy, że zawieszanie skrzynek w następnej dzielnicy należy rozpocząć po zakończeniu zawieszania w dzielnicy, w której prace instalacyjne rozpoczęto wcześniej.

Zakładanie, konserwacja, finansowanie i administrowanie skrzynkami listowymi.

§  4.
1. Zakładanie (z wyjątkiem skrzynek wymienionych w § 1 ust. 6) i konserwację skrzynek w budynkach mieszkalnych tak państwowych lub przez państwo administrowanych, jak spółdzielczych i prywatnych, przeprowadza państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
2. Zarządzenie dotyczy również konserwacji skrzynek założonych przed jego wejściem w życie.
§  5.
1. Koszty zakupu, założenia (z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 1 ust. 6) oraz konserwacji skrzynek obciążają państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", które przeprowadza rozrachunki z tego tytułu zarówno z dostawcami skrzynek jak i z upoważnionymi przedsiębiorstwami, dokonującymi zawieszania i konserwacji skrzynek.
2. Przez konserwację (obejmującą również naprawę skrzynek), o której mowa w ust. 1, należy rozumieć konserwację, wynikającą z normalnego zużycia skrzynek. Natomiast koszty naprawy skrzynek w przypadkach uszkodzenia samych skrzynek i kluczyków (wraz z zagubieniem) powstałe z winy osób trzecich ponoszą sprawcy uszkodzenia (zagubienia), a w razie ich nieujawnienia koszty naprawy obciążają państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
3. Administracja budynku powinna czuwać nad całością skrzynek listowych zainstalowanych na terenie posesji i dołożyć starań w wykrywaniu sprawców uszkodzenia skrzynek.
4. Wszelkie reklamacje w przedmiocie założenia, naprawy i konserwacji skrzynek należy składać we właściwym dzielnicowym urzędzie pocztowym.
§  6. Prawo do zakładania (z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 1 ust. 6) i konserwacji skrzynek wymienionych w § 1 zastrzega się państwowemu przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", które wykonuje je we własnym zakresie bądź zleca wymienione czynności do wykonania osobom trzecim. Powierzenie zakładania i konserwacji skrzynek osobom trzecim wymaga zezwolenia Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
§  7. Szczegółowy zakres czynności urzędów pocztowych w przedmiocie administrowania skrzynkami listowymi i współdziałania z przedsiębiorstwami zakładającymi i konserwującymi skrzynki w ramach zarządzenia ustalają instrukcje wydane przez właściwe dyrekcje okręgowe poczty i telekomunikacji oraz Dyrekcję Okręgową Poczty w Warszawie.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.