Monitor Polski

M.P.1953.A-107.1432

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 18 listopada 1953 r.
w sprawie zakazu wywożenia koleją kruszywa naturalnego poza granice niektórych województw.

Na podstawie art. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zakazuje się wywożenia koleją kruszywa naturalnego znajdującego się na terenie:
1) województw: kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, stalinogrodzkiego oraz warszawskiego - poza granice województw, na których terenie się znajdują;
2) m. st. Warszawy i m. Łodzi - poza granice tych miast.
§  2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy wywozu kruszywa naturalnego znajdującego się na terenie województwa warszawskiego - do m. st. Warszawy oraz znajdującego się na terenie województwa łódzkiego - do m. Łodzi.
§  2. Kruszywem naturalnym w rozumieniu niniejszego zarządzenia są: żwir, pospółka i piasek używany do robót budowlanych i podsypek torowych.
§  3. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 września 1953 r. w sprawie zakazu wywożenia koleją kruszywa naturalnego poza granice niektórych województw (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1237).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.