Monitor Polski

M.P.1953.A-91.1237

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 25 września 1953 r.

Na podstawie art. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:
§  1. Zakazuje się wywożenia koleją kruszywa naturalnego, znajdującego się na terenie województw: bydgoskiego, gdańskiego, kieleckiego, lubelskiego, stalinogrodzkiego, szczecińskiego, warszawskiego oraz w m. st. Warstwie, poza granice tych województw oraz m. st. Warszawy.
§  2. Kruszywem naturalnym w rozumieniu niniejszego zarządzenia są: żwir, pospółka i piasek używany do robót budowlanych i podsypek torowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 1953 r.