Monitor Polski

M.P.1983.43.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 195
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1983 r.
w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 52 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zakazuje się w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 grudnia 1984 r. podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. Ceny te nie mogą być wyższe od cen stosowanych w dniu 31 grudnia 1983 r.
2. Przez towary zaopatrzeniowe i inwestycyjne rozumie się towary przemysłowe (surowce, materiały, półfabrykaty oraz wyroby i części kooperacyjne) przeznaczone na cele wytwórcze, inwestycyjne, remontowe i usługowe.
§  2.
1. W razie zmiany po dniu 31 grudnia 1983 r. kosztów wytwarzania towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, o których mowa w § 1, z przyczyn niezależnych od ich producenta, spowodowanych podwyższeniem:
1) cen surowców, materiałów, półfabrykatów oraz wyrobów i części kooperacyjnych, wytwarzanych w kraju bądź importowanych,
2) stawek taryfowych przewozowych oraz energetycznych,
3) amortyzacji w wyniku zmiany stawek oraz przeceny majątku trwałego na dzień 31 grudnia 1983 r.,
4) stawek podatków (obciążających koszty),
5) składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

ceny tych towarów mogą być podwyższone nie więcej niż o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów produkcji z wymienionych wyżej przyczyn.

2. Ceny towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych mogą być podwyższone również w razie wprowadzenia lub podwyższenia podatku obrotowego.
3. Przez podwyższenie cen surowców, materiałów, półfabrykatów oraz wyrobów i części kooperacyjnych (ust. 1 pkt 1):
1) wytwarzanych w kraju - rozumie się podwyższenie cen (urzędowych, regulowanych lub umownych) stosowanych przez dotychczasowego sprzedawcę albo podwyższenie cen spowodowane zmianą sprzedawcy, jeżeli towar jest objęty obowiązkowym pośrednictwem jednostek obrotu,
2) importowanych - rozumie się podwyższenie ceny w stosunku do przeciętnej ceny płaconej w handlu zagranicznym w 1983 r.
4. Minister do Spraw Cen w szczególnie uzasadnionych wypadkach może wyrazić zgodę na podwyższenie ceny, nie więcej niż o 10%, stosowanej w dniu 31 grudnia 1983 r.
§  3. Zysk uwzględniony w cenach towarów stanowiących odmiany dotychczas wytwarzanych towarów, objętych na podstawie uchwały zakazem podwyższania cen, nie może być wyższy - zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 52 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) - od zysku przeciętnie uzyskiwanego przez sprzedawcę ze sprzedaży towarów z danej bądź zbliżonej asortymentowo grupy w okresie ostatnich sześciu miesięcy.
§  4. Przepisów uchwały nie stosuje się do cen umownych:
1) towarów nietypowych, wytwarzanych w pojedynczych sztukach lub małych seriach według dokumentacji technicznej uzgodnionej między kupującym a sprzedawcą,
2) towarów pochodzących z produkcji próbnej, prototypowej lub wzorcowej.
§  5. W razie stosowania przez sprzedawcę cen niezgodnie z przepisami uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 i 18 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1984 r.