Monitor Polski

M.P.1945.36.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1945 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1945 r.
w sprawie zakazu nieprawnego noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych.

W związku z zakończeniem działań wojennych, częściową demobilizacją i powrotem jeńców wojennych znaczne ilości oficerów, podoficerów i szeregowców opuszczają szeregi czynnej armii. Już obecnie daje się zauważyć smutne zjawisko niejednokrotnego nadużywania munduru wojskowego przez osoby nieuprawnione do jego noszenia, do celów przestępczych. Wskutek tego tępienie tych nadużyć i zapobieganie im staje się zagadnieniem, wymagającym czujności tak w interesie ogólnego porządku prawnego, jak i honoru Wojska Polskiego.
Celem zapobieżenia tym nadużyciom zarządzam, co następuje:
§  1. Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy, zwolnieni z czynnej służby wojskowej, mają prawo - wobec częstej niemożności sprawienia sobie ubrań cywilnych - noszenia ubrania kroju i koloru wojskowego, jednak bez prawa noszenia naramienników, dystynkcyj na kołnierzu, pasów oraz dystynkcyj i orzełków na czapkach.
§  2. Prawo noszenia umundurowania wojskowego przysługuje wyłącznie osobom wojskowym, będącym w czynnej służbie, udowodnionej legitymacją służbową, względnie oficerom rezerwy - na podstawie indywidualnego zezwolenia Ministra Obrony Narodowej.
§  3. Nieprawne noszenie dystynkcyj i odznak wojskowych podlega ściganiu i ukaraniu karą pozbawienia wolności, przewidzianą w przepisie art. 26 prawa o wykroczeniach, o ile czyn sprawcy nie jest zagrożony surowszą karą.
§  4. Wszyscy Ob. Ob. Ministrowie podadzą treść niniejszego zarządzenia do wiadomości podległym sobie organom aż do najniższych komórek organizacyjnych celem ścisłego przestrzegania i wykonania przy zakazaniu wszystkim im podległym funkcjonariuszom, nie będącym w czynnej służbie wojskowej, noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od ukarania administracyjnego.
§  5. Ob. Minister Administracji Publicznej poda niniejsze zarządzenie do powszechnej wiadomości przez jego rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach Państwa.
§  6. Ob. Minister Obrony Narodowej wyda osobne zarządzenia oficerom, podoficerom i szeregowcom czynnej służby odnośnie obowiązku i sposobu poddawania się kontroli dokumentów służbowych.