Zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

Monitor Polski

M.P.1985.19.150

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 lipca 1985 r.
w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zagraniczną taryfę telekomunikacyjną w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia, obejmującą:
1)
część I - zagraniczną taryfę telefoniczną,
2)
część II - zagraniczną taryfę telegraficzną,
3)
część III - zagraniczną taryfę radiokomunikacyjną,
4)
część IV - zagraniczną taryfę radiofoniczną i telewizyjną.
Traci moc zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej (Monitor Polski Nr 7, poz. 61).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1985 r.

(Zagraniczną taryfę telekomunikacyjną zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1985 r. (M.P.85.35.237) zmieniającego nin. zarządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1985 r. (M.P.85.35.237) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1985 r.