Zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

Monitor Polski

M.P.1985.7.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 marca 1985 r.
w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zagraniczną taryfę telekomunikacyjną w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia, obejmującą:
1)
część I - zagraniczną taryfę telefoniczną,
2)
część II - zagraniczną taryfę telegraficzną,
3)
część III - zagraniczną taryfę radiokomunikacyjną,
4)
część IV - zagraniczną taryfę radiofoniczną i telewizyjną.
Traci moc zarządzenie nr 50 Ministra Łączności z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej (Dziennik Łączności Nr 11, poz. 60).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1985 r.
(zagraniczną taryfę telekomunikacyjną zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)