Monitor Polski

M.P.1953.A-106.1426

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 listopada 1953 r.
w sprawie zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i drewna, ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych oraz maszyn, urządzeń i sprzętu do robót budowlanych i montażowych.

Na podstawie § 1 uchwały nr 646 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie należytego zagospodarowania nie wykorzystanych środków produkcji urzędów oraz państwowych instytucji i jednostek gospodarczych (Monitor Polski Nr A-82, poz. 1134) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Urzędy, instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa uspołecznione, w których zarządzie, użytkowaniu lub zabezpieczeniu znajdują się maszyny, urządzenia lub sprzęt, zwane dalej w skróceniu maszynami, objęte przepisami o ich należytym zagospodarowaniu, obowiązane są stale sprawdzać przydatność wszystkich posiadanych maszyn dla ich zadań planowych i ustalać, które maszyny są zbędne dla zakładu-posiadacza.
2. Sprawdzanie przydatności i ustalanie zbędności maszyn należy w szczególności przeprowadzać przy dokonywaniu okresowej inwentaryzacji posiadanych środków trwałych.
§  2. Maszyny objęte przepisami o ich należytym zagospodarowaniu są określone w zarządzeniach Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego:
1) z dnia 1 października 1951 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i drewna (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-89, poz. 1225 i z 1952 r. Nr A-37, poz. 544);
2) z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych i nieczynnych ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych oraz silników spalinowych do napędu maszyn rolniczych (Monitor Polski Nr A-71, poz. 1151);
3) z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych maszyn, urządzeń i sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, budowlanych i montażowych (Monitor Polski Nr A-73, poz. 1166).
§  3. Posiadacze maszyn zbędnych w rozumieniu powołanych w § 2 zarządzeń obowiązani są w ciągu 30 dni po stwierdzeniu zbędności zgłosić te maszyny do zakwalifikowania oraz do zagospodarowania w trybie ustalonym w tych zarządzeniach.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.