Zadania prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1958.17.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE NR 45
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 1958 r.
w sprawie zadań prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.

W celu zapewnienia realizacji uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 16, poz. 100), zwanej w dalszej treści "uchwałą", zarządza się, co następuje:
1.
Ustalenie nadmiaru zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy z imiennym wyszczególnieniem zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracowników należy w myśl przepisów uchwały do kompetencji zakładów pracy.
2.
Szczegółowy tryb działania zespołów powołanych w tym celu w zakładach pracy zostanie ustalony zarządzeniami właściwych ministrów.
1.
Zgodnie z przepisem § 5 ust. 3 uchwały zakłady pracy obowiązane są podać do wiadomości prezydium właściwej rady narodowej nadwyżki pracowników, których nie można zatrudnić w drodze przesunięć wewnętrznych na wolne miejsca pracy istniejące lub uzyskane przez rozszerzenie niektórych działów produkcji i uruchomienie produkcji dodatkowej.
2.
Zakłady pracy powinny jednocześnie podać do wiadomości prezydium rady narodowej posiadane wolne miejsca pracy i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników w okresie do dnia 31 lipca 1958 r.
3.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, określi Minister Pracy i Opieki Społecznej.
1.
Na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 2, prezydia rad narodowych dokonają rozeznania stanu niedoborów i nadwyżek pracowników na swoim terenie, z uwzględnieniem tych spośród zwalnianych, którzy ze względu na posiadanie innych źródeł utrzymania nie wymagają ponownego zatrudnienia. Na podstawie powyższych danych prezydia rad narodowych opracują plan zatrudnienia nadwyżek uwzględniający:
a)
przesuwanie pracowników z zakładów posiadających nadwyżki do zakładów poszukujących pracowników;
b)
zastąpienie w miarę koniecznej potrzeby zwolnionych z pracy rencistów przez obsadzenie części opuszczonych przez nich stanowisk pracy z góry przygotowaną kadrą zastępczą spośród zwolnionych pracowników.
2.
W razie stwierdzenia braku dostatecznej liczby wolnych miejsc pracy w zakładach pracy istniejących na danym terenie prezydium rady narodowej:
a)
dokona w zakładach pracy zwalniających pracowników werbunku robotników do pracy dla odczuwających brak siły roboczej gałęzi gospodarki narodowej - w trybie ustalonym przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej;
b)
doprowadzi do wiadomości zakładów pracy i osób zwalnianych informacje o możliwościach zatrudnienia na innych terenach podawane w komunikatach Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na zasadach i w trybie ustalonych instrukcją Ministra Pracy i Opieki Społecznej;
c)
zapewni szybką realizację zwiększenia zatrudnienia w handlu oraz innych zakładach usługowych, miejscowych zakładach przemysłu terenowego, posiadających zabezpieczenie surowcowe i materiałowe, w produkcji materiałów budowlanych itp.;
d)
zorganizuje nowe miejsca pracy przy wykorzystaniu funduszu interwencyjnego w oparciu o miejscowe surowce bądź przez uruchomienie placówek usługowych, robót komunalnych.
3.
W razie stwierdzenia niedoborów pracowników w zakładach pracy na swoim terenie prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej powinno zgłosić odpowiednie zapotrzebowanie do prezydium wojewódzkiej rady narodowej Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w celu zorganizowania międzypowiatowych i międzywojewódzkich przesunięć pracowników.
Wobec wprowadzenia przepisem § 10 uchwały obowiązku dla przedsiębiorstw państwowych przyjmowania do pracy nowych pracowników wyłącznie za skierowaniem organu zatrudnienia prezydium właściwej rady narodowej prezydia powiatowych (miejskich) rad narodowych mogą zależnie od warunków miejscowych udzielać w trybie własnej uchwały zezwoleń poszczególnym zakładom pracy na przyjmowanie wszystkich lub niektórych tylko kategorii pracowników bez skierowania organu zatrudnienia na zasadach i w trybie ustalonych przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
Do kierowania akcją zatrudnienia pracowników zwalnianych z zakładów pracy, a zwłaszcza zgłaszania wniosków i koordynowania prac związanych z realizacją przepisów § 3 i § 4, przewodniczący prezydiów wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych powołają na swoim terenie komitety zatrudnienia. W skład komitetu zatrudnienia powinni wchodzić:

- zastępca przewodniczącego prezydium rady narodowej, nadzorujący pracę organów zatrudnienia - jako przewodniczący komitetu;

- kierownicy wydziałów, samodzielnych oddziałów (referatów) zatrudnienia;

- kierownicy bądź przedstawiciele zarządów (referatów) przemysłu, handlu, budownictwa, gospodarki komunalnej i komisji planowania, jak również

- przedstawiciele większych zakładów pracy.

Do prac komitetu należy ponadto zaprosić przedstawicieli komitetów partyjnych, związków zawodowych, organizacji młodzieżowych i Ligi Kobiet.

Komitety zatrudnienia powinny w szczególności:
1)
kierować akcją przesuwania nadwyżek pracowników z zakładów posiadających nadwyżki do zakładów poszukujących pracowników;
2)
dołożyć starań, aby planowany dla poszczególnych zakładów pracy wzrost zatrudnienia na 1958 rok odbywał się w pierwszym rzędzie w drodze przesuwania pracowników zwalnianych z innych zakładów - po wyczerpaniu wszystkich możliwości przesunięć wewnętrznych w zakładzie, który zaplanował wzrost zatrudnienia;
3)
dołożyć starań, aby z chwilą odejścia z pracy rencistów nastąpiło w miarę koniecznej potrzeby obsadzenia części opuszczonych przez nich stanowisk pracy z góry przygotowaną kadrą zastępczą spośród zwalnianych pracowników;
4)
inicjować i wnioskować do prezydium rady narodowej organizowanie z funduszu interwencyjnego nowych miejsc pracy opierających się na miejscowych surowcach bądź rozszerzenie produkcji w istniejących zakładach przemysłu terenowego, posiadających surowce i materiały, szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój przedsiębiorstw usługowych oraz wytwórczość różnych materiałów budowlanych;
5)
podejmować i popierać inicjatywę gromadzenia środków do rozszerzenia produkcji materiałów budowlanych przede wszystkim przez wykorzystanie na ten cel funduszów zakładowych i społecznych funduszów gromadzonych na budownictwo mieszkaniowe;
6)
wykorzystywać informacje o wolnych miejscach pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej poza obszarem działalności danego komitetu, w trybie ustalonym przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
1.
Na podstawie otrzymywanych zgodnie z § 2 zawiadomień z zakładów pracy prezydia powiatowych i miejskich rad narodowych przekazywać będą prezydium wojewódzkiej rady narodowej wykazy przewidywanych na terenie ich działania zwolnień pracowników i wolnych miejsc pracy, jak również okresowe dane o realizacji zwolnień.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych przekazywać będą powyższe dane uzupełnione analizą sytuacji w skali województwa z wnioskami Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
3.
Tryb i terminy przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 i 2, określi Minister Pracy i Opieki Społecznej.
Prezydia rad narodowych zapewnią w miarę potrzeby organizacyjne i kadrowe wzmocnienie organów zatrudnienia oraz stałą kontrolę ich działalności.
O wszelkich ujawniających się w toku zwolnień trudnościach prezydia rad narodowych zawiadamiać będą bezzwłocznie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.